AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Europa 2020 i Sverige

Läget och utsikterna för ekonomin

Sveriges ekonomiska tillväxt har ökat gradvis sedan 2012 och under 2015 var tillväxttakten 3,6 %. Tillväxten var bland de högsta i EU och väntas enligt kommissionens vinterprognos 2016 fortsätta vara stark under de kommande åren. Hushållens stadigt ökande konsumtion, en stabil investeringstillväxt och ökande offentlig konsumtion väntas bädda för en stark tillväxt under de kommande åren.

Inhemsk efterfrågan har varit den viktigaste drivkraften för den ekonomiska tillväxten under de senaste åren, medan exportsektorn har haft det svårt. Även den svenska importtillväxten har saktat ned, så bytesbalansöverskottet förblev högt och ligger på 6 % av BNP, vilket kan jämföras med toppen 2008 på 9 %. Exportindustrin har gått mindre bra eftersom handeln varit svag, medan tjänstesektorer inriktade på den inhemska marknaden har vuxit i snabb takt. En gradvis återhämtning i de länder som är Sveriges viktigaste handelspartner och en relativt svag krona har sedan 2015 påverkat det svenska exportresultatet positivt. Detta väntas förbättra utsikterna för exportinriktad industriproduktion och investeringar i tillverkningsindustrin.

Fördjupad ekonomisk granskning 2016

Sverige har makroekonomiska obalanser. Hushållens skuldsättning är hög och ökar och är kopplad till höga och stigande bostadspriser mot bakgrund av positiva kreditflöden. Det utgör en risk för en oordnad korrigering med återverkningar på den reala ekonomin och banksektorn. Ingen korrigering av bostadspriserna har ägt rum och de drivkrafter som gör att priserna ökar kommer troligtvis att finnas kvar på kort sikt. Makrotillsynsåtgärder har vidtagits, men de kan vara otillräckliga. Totalt sett finns brister i politiken för bostadsrelaterad beskattning, amortering av bostadslån och bostadsutbudets och hyresmarknadens funktion.

Läs hela analysen av Sveriges ekonomi i landsrapporten 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Se hur Sverige klarar sig i jämförelse med de andra EU-länderna på viktiga områden English (en)

 


 

Rekommendationerna 2015 i korthet

Kommissionen har utfärdat en rekommendation för att hjälpa Sverige att förbättra sin ekonomi. Den gäller bostadsmarknaden.

 


 

Europeiska planeringsterminen – dokument om Sverige