AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Európa 2020 na Slovensku

Odporúčania pre jednotlivé krajiny sú dokumenty, ktoré pripravuje Európska komisia pre každú krajinu. Analyzujú hospodársku situáciu a poskytujú krajinám odporúčania o opatreniach, ktoré by mali prijať v priebehu nasledujúcich 18 mesiacov. Sú prispôsobené špecifickým problémom, ktorým daný členský štát čelí, a týkajú sa širokého spektra tém: stav verejných financií, reformy dôchodkových systémov, opatrenia na tvorbu pracovných miest a na boj proti nezamestnanosti, vzdelávanie a výzvy v oblasti inovácií atď. Odporúčania pre jednotlivé krajiny pripravené Komisiou prijímajú s konečnou platnosťou na najvyššej úrovni vedúci predstavitelia štátov v rámci Európskej rady.

Prehľad o krajine

Slovensko sa nachádza na križovatke. Viac ako desať rokov je tempo jeho rastu jedným z najvyšších v EÚ a patrí ku krajinám, ktoré sa z finančnej krízy najrýchlejšie spamätali. Keďže sa však očakáva, že rast reálneho HDP zostane pod úrovňou spred krízy a že nezamestnanosť bude stále vysoká, Slovensko musí posilniť domácu produkciu a diverzifikovať zdroje rastu a vychádzať pri tom z pokroku dosiahnutého v štrukturálnych reformách a verejných financiách.

V uplynulom roku Slovensko dosiahlo pokrok v oblasti fiškálnej a štrukturálnej politiky. Rozpočtový deficit klesá po prijatí rozsiahleho konsolidačného balíka. Došlo k zásadnej dôchodkovej reforme s cieľom zvýšiť zákonom stanovený vek odchodu do dôchodku v nadväznosti na strednú dĺžku života. Takisto bol prijatý akčný plán na boj proti daňovým podvodom. Hoci sú stále v prvotnej fáze, boli spustené reformy na podporu zamestnanosti a rastu, a to najmä reforma verejnej správy, odborného vzdelávania a verejných služieb zamestnanosti.

Napriek dosiahnutému pokroku treba v strednodobom až dlhodobom horizonte vyvinúť ďalšie úsilie, aby sa posilnil potenciál rastu a aby sa zaistilo, že verejné financie sa budú spravovať udržateľným spôsobom. Ďalší pokrok je potrebný v oblasti trhu práce, energetiky a verejnej správy. Efektívne využívanie štrukturálnych fondov EÚ bude pri financovaní kľúčových reforiem rozhodujúce, aby sa v mnohých oblastiach pozdvihol potenciál rastu.

Odporúčania Európskej komisie pre Slovensko na rok 2013 v skratke

Komisia vydala šesť odporúčaní pre jednotlivé krajiny určené Slovensku, aby tak pomohla zlepšiť jeho hospodársku výkonnosť. Týkajú sa týchto oblastí:

 1. Dlhodobo udržateľné verejné financie
  Slovensko dosiahlo pokrok v konsolidácii verejných financií a plnení rozpočtu na rok 2013 tak, ako sa plánovalo. Slovensko tiež potrebuje zabezpečiť, že postup odstránenia deficitu bude po roku 2013 udržateľný. Pokiaľ ide o dlhodobú udržateľnosť, pokrok dosiahnutý v zlepšovaní udržateľnosti dôchodkových systémov v roku 2012 si vyžaduje následné opatrenia, ako aj doplnenie reformou zdravotníctva, čím si verejné financie zachovajú udržateľnú úroveň.
 2. Efektívnosť daňového systému
  Slovensko má priestor pre vyššie daňové príjmy, najmä prostredníctvom obmedzenia rozsahu daňových podvodov a daňových únikov, ako aj častejšieho využívania daní, ktoré majú menej negatívny vplyv na rast (napríklad zdaňovanie majetku).
 3. Trh práce
  Nezamestnanosť zostáva jednou z hlavných výziev pre slovenskú ekonomiku, keďže táto krajina patrí medzi členské štáty s najvyššou nezamestnanosťou mladých ľudí a s dlhodobou nezamestnanosťou v EÚ. Hoci nedávne reformy aktívnych politík trhu práce sú dôležitým krokom správnym smerom, sú potrebné ďalšie reformné snahy v tejto oblasti.
 4. Vzdelávanie
  Slovensko má jednu z najvyšších mier nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ. Napriek reformám v roku 2012 existuje priestor na ďalšie zlepšenie kvality vzdelávania a jeho relevantnosti vo vzťahu k trhu práce. Slovensko takisto potrebuje zlepšiť výsledky vo vzdelaní detí z okrajových častí spoločnosti.
 5. Energetika
  Slovensko by mohlo zlepšiť svoju konkurencieschopnosť reformou sektora energetiky a zvýšením energetickej účinnosti. Je to krajina energeticky veľmi intenzívna s vysokým podielom priemyslu v hospodárstve. Na druhej strane je cena elektrickej energie pre malých a stredne veľkých priemyselných zákazníkov pomerne vysoká.
 6. Kvalita verejnej správy
  Slovensko začalo dôležitú reformu verejnej správy, ale toto úsilie musí byť rozsiahlejšie a malo by zahŕňať aj celkovú kvalitu a účinnosť centrálnej správy. Okrem toho by krajina mala zlepšiť účinnosť súdneho systému.

Porovnanie Slovenska s inými členskými štátmi EÚ v kľúčových oblastiach English (en)


Dokumenty týkajúce sa európskeho semestra