AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Európa 2020 na Slovensku

Odporúčania pre jednotlivé krajiny sú dokumenty, ktoré pripravuje Európska komisia pre každý členský štát. Analyzujú ich hospodársku situáciu a poskytujú im osobitné politické odporúčania o opatreniach, ktoré by mali prijať v priebehu nasledujúcich 18 mesiacov. Týkajú sa osobitných výziev, ktorým členské štáty čelia v širokom okruhu oblastí: stav verejných financií, reformy dôchodkového systému, opatrenia na vytváranie pracovných miest a boj proti nezamestnanosti, vzdelávanie a inovácia, efektívnosť verejnej správy, hospodárska súťaž atď. Konečné prijatie odporúčaní pre jednotlivé krajiny navrhnutých Komisiou sa uskutočňuje na najvyššej úrovni lídrami krajín v rámci Európskej rady.


Prehľad o krajine

Slovenské hospodárstvo, ktoré zaznamenalo jednu z najrýchlejších obnov po finančnej kríze, čelí výzvam, ako je posilnenie domácej výrobnej základne, diverzifikácia zdrojov rastu, a zároveň konsolidácia dosiahnutého pokroku, pokiaľ ide o štrukturálne reformy a verejné financie. Po spomalení v roku 2013 hospodárska činnosť na Slovensku v roku 2014 opätovne vzrástla. Napriek tomu sa očakáva, že podmienky na trhu práce sa budú zlepšovať len mierne.

Na zlepšenie rastového potenciálu Slovenska sú potrebné ďalšie opatrenia. Takisto by sa mali zintenzívniť reformy v oblastiach ako je zamestnanosť, vzdelávanie, podnikateľské prostredie a inovácia, energetika a verejná správa. Hoci celkový deficit verejných financií v roku 2013 dosiahol 2,8 % HDP a očakáva sa, že aj v nadchádzajúcich rokoch zostane pod úrovňou 3 % HDP, korekcia nadmerného deficitu nesie so sebou riziká. Okrem toho sa vláda plánuje naďalej zameriavať na rastovo orientované výdavky, avšak poskytnuté údaje tento cieľ úplne nepotvrdzujú. Porovnanie Slovenska s inými členskými štátmi EÚ v kľúčových oblastiach English (en) .


Odporúčania Európskej komisie na rok 2014 v skratke

Komisia vydala šesť odporúčaní pre jednotlivé krajiny určené Slovensku, aby tak pomohla zlepšiť jeho hospodársku výkonnosť. Týkajú sa týchto oblastí: verejné financie, dane, trh práce, vzdelávanie a odborná príprava, sieťové odvetvia, podnikateľské prostredie a efektívnosť verejnej správy.


Dokumenty týkajúce sa európskeho semestra