AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

„Europa 2020” w Polsce

Komisja Europejska przygotowuje dla każdego kraju osobno zalecenia, które zawierają analizę jego sytuacji gospodarczej oraz opis środków, które powinien podjąć w ciągu najbliższych osiemnastu miesięcy. Środki te są dostosowane do problemów, z jakimi zmagają się państwa członkowskie, i obejmują szereg zagadnień: stan finansów publicznych, reformy systemów emerytalnych, działania na rzecz tworzenia miejsc pracy i walki z bezrobociem, edukację, wyzwania związane z innowacyjnością itp. Ostateczne przyjęcie zaleceń dla poszczególnych krajów odbywa się na najwyższym poziomie instytucjonalnym – dokonują go przywódcy państw podczas szczytu Rady Europejskiej.

Sytuacja w Polsce

Polska jest jedyną gospodarką w UE, która odnotowała wzrost gospodarczy w czasach kryzysu, niemniej jednak ostatnio jej sytuacja gospodarcza daje mniej powodów do optymizmu. Dobre wyniki polskiej gospodarki w czasach kryzysu wynikały z odpowiednio dostosowanych strategii makroekonomicznych, silnego sektora produkcji oraz cenowej konkurencyjności siły roboczej.

Polska rozpoczęła reformy, aby rozwiązać niektóre z problemów wskazanych w zaleceniach z 2012 r. Rząd przeprowadził reformy systemu emerytalnego i systemu szkoleń zawodowych, wprowadził kolejne zmiany do systemu edukacji, które powinny pomóc w obniżeniu wysokiej stopy bezrobocia. Ponadto w dalszym ciągu realizował plany związane z uwalnianiem zawodów oraz ze zwiększeniem poziomu finansowania badań naukowych.

Polska jednak wciąż stoi przed wieloma innymi wyzwaniami, które wymagają bardziej ambitnych, stałych wysiłków, aby pobudzić wzrost gospodarczy i tworzyć miejsca pracy. Wyzwania te dotyczą czterech obszarów: finansów publicznych, udziału w rynku pracy, infrastruktury oraz otoczenia biznesu i innowacji.

Streszczenie zaleceń Komisji Europejskiej dla Polski na 2013 r.

Komisja wydała siedem zaleceń dla Polski, mających dopomóc jej w zwiększeniu wydajności gospodarki. Obejmują one poniższe obszary:

 1. Stabilność systemu finansów publicznych
  Polska ma wysoki deficyt budżetowy. Aby go obniżyć i zapewnić stabilność systemu finansów publicznych w długim terminie, powinna zwiększyć skuteczność wydatków na system opieki zdrowotnej oraz zwiększyć poziom przestrzegania przepisów prawa podatkowego, w szczególności poprzez walkę z szarą strefą. Powinna w dalszym ciągu prowadzić inwestycje przyczyniające się do wzrostu gospodarczego oraz zwiększyć skuteczność polityki społecznej.
 2. Ramy budżetowe
  Należy usprawnić proces budżetowy. Aby zagwarantować długoterminową stabilność finansów publicznych, niezbędne jest zreformowanie koordynacji budżetowej między różnymi poziomami administracji rządowej.
 3. Bezrobocie młodzieży
  Stopa bezrobocia polskiej młodzieży jest wysoka. Aby zapewnić młodzieży stałe miejsce na rynku pracy, Polska powinna usprawnić system szkolnictwa zawodowego oraz zmniejszyć liczbę młodzieży zatrudnionej na umowach czasowych.
 4. Poziom zatrudnienia kobiet i osób starszych
  W Polsce pracuje za mało kobiet i osób starszych. Starsi pracownicy, szczególnie kobiety, nie korzystają z ostatniego wzrostu zatrudnienia, częściowo ze względu na brak dostępnej i taniej opieki nad dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi opieki. Polska powinna również obniżyć wysokość świadczeń społecznych dla górników i rolników, aby zwiększyć wysokość środków przeznaczonych na zachęty do podjęcia pracy w innych sektorach.
 5. Innowacje
  Poziom inwestycji w badania naukowe i rozwój w Polsce jest bardzo niski, jeżeli chodzi o innowacyjność, to również znajduje się ona na niskim poziomie. Aby w większym stopniu oprzeć wzrost gospodarczy na innowacyjności, Polska powinna zachęcić sektor prywatny do inwestycji w badania i rozwój poprzez odpowiednią pomoc ze środków publicznych, takich jak bodźce podatkowe.
 6. Infrastruktura – energia, koleje i łącza szerokopasmowe
  Pomimo znacznych inwestycji w sieć połączeń drogowych polska infrastruktura jest wciąż słabo rozwinięta, co powoduje zahamowanie wzrostu gospodarczego. Polska powinna odnowić i rozszerzyć swoją sieć połączeń kolejowych, przesyłu energii oraz łączy szerokopasmowych, jak również zadbać o rozwój konkurencji w tych sektorach.
 7. Otoczenie biznesu

Polska plasuje się poniżej średniej unijnej jeżeli chodzi o wydajność administracji publicznej. Ma to negatywny wpływ na środowisko biznesu i wzrost gospodarczy. Aby poprawić otoczenie biznesowe w Polsce, należy przede wszystkim uprościć zasady podatkowe, skrócić czas trwania postępowań cywilnych i handlowych w sądach, skrócić czas oczekiwania na decyzje budowlane oraz złagodzić warunki ich wydawania, jak również skrócić czas trwania postępowań upadłościowych. Ponadto liberalizacja świadczenia usług w ramach wolnych zawodów przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości.

Sprawdź gdzie plasuje się Polska w porównaniu z pozostałymi państwami członkowskimi w innych najważniejszych obszarach. English (en)


Dokumenty związane z semestrem europejskim