AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Europa 2020 in Nederland

De landenspecifieke aanbevelingen zijn documenten die door de Europese Commissie worden opgesteld voor elk land. In deze documenten wordt de economische situatie geanalyseerd en worden maatregelen aanbevolen die het land in de komende 18 maanden moet nemen. De aanbevelingen zijn toegesneden op de specifieke problemen waarmee de lidstaat te kampen heeft en beslaan een brede waaier van onderwerpen: de toestand van de overheidsfinanciën, de hervorming van de pensioenstelsels, maatregelen om werkgelegenheid te creëren en de werkloosheid te bestrijden, uitdagingen op het gebied van onderwijs en innovatie, enz.

Overzicht per land

Nederland heeft enige vooruitgang geboekt naar aanleiding van zijn landenspecifieke aanbevelingen voor 2012, met name op het vlak van begrotingsconsolidatie en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn, maar ook met betrekking tot de arbeidsmarkt en de huizenmarkt. Nederland heeft zelfs goede vorderingen gemaakt naar aanleiding van de aanbeveling over innovatie en de banden tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. Toch zijn nog steeds verdere maatregelen vereist voor alle gebieden waarvoor de aanbevelingen nog niet volledig zijn uitgevoerd.

Het beleid moet een evenwicht vormen tussen de nood aan aanpassingen en verdere hervormingen, en de wenselijkheid van de ondersteuning van activiteiten op korte termijn. Binnen de budgettaire beperkingen zijn inspanningen ter bevordering van innovatie en groei van cruciaal belang voor een evenwichtig aanpassingsproces. Een geleidelijke en duurzame maar tegelijk ambitieuze sanering van de huizenmarkt is voor zo'n strategie van doorslaggevend belang.

De Nederlandse beleidsmakers staan nu vooral voor de taak om de balansaanpassingen in de hand te houden, het vertrouwen te herstellen en de groei te stimuleren, terwijl gelijktijdig de overheidsfinanciën moeten worden gestabiliseerd. Er zijn aanzienlijke uitdagingen op het vlak van begrotingsbeleid, de arbeidsmarkt, de huizenmarkt, investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderwijs.

De aanbevelingen van de Europese Commissie voor Nederland voor het jaar 2013 in het kort

De Commissie heeft Nederland vier landenspecifieke aanbevelingen gedaan om het land te helpen zijn economische prestaties te verbeteren. Deze hebben betrekking op de volgende gebieden:

 1. Duurzaamheid overheidsfinanciën
  Het begrotingstekort en de overheidsschuld van Nederland liggen boven de drempels die in de buitensporigtekortprocedure zijn vastgesteld (respectievelijk 30 en 60 %). Om zijn overheidsfinanciën opnieuw op een houdbaar niveau te brengen, moet Nederland zijn begrotingsconsolidatie voortzetten en eveneens zijn structurele hervormingen versnellen en van groeibevorderende uitgaven een prioriteit maken.
 2. Huizenmarkt
  Onevenwichtigheden en een gebrek aan flexibiliteit op de huizenmarkt hebben een negatieve invloed op de Nederlandse economie. Op de vastgoedmarkt moet Nederland de fiscale stimuleringsmaatregelen voor woningbezit aanpakken waardoor huishoudens hoge hypotheekschulden hebben en kwetsbaar zijn voor schommelingen in de huizenprijzen. Op de huurmarkt moeten verdere stappen worden ondernomen om de huur te koppelen aan de inkomens van huishoudens en om sociale woningen te richten tot hen die deze het hardst nodig hebben.
 3. Pensioenhervorming en langdurige zorg
  De overheidsfinanciën van Nederland zullen waarschijnlijk onder druk komen te staan vanwege demografische veranderingen. Het heeft al enkele belangrijke stappen genomen om het pensioenstelsel te hervormen, maar om de pensioenen houdbaar en op peil te kunnen houden, moet ook de inzetbaarheid van oudere werknemers worden verhoogd. Om een efficiëntere langdurige zorg te kunnen bieden, moet Nederland zijn hervormingsplannen verder uitvoeren en aanvullende maatregelen overwegen om de kostenstijgingen te beperken.
 4. Arbeidsmarktparticipatie
  Om het toekomstige tekort aan arbeidskrachten te bestrijden, moet Nederland een maximale participatie op de arbeidsmarkt bevorderen. Op dit moment zijn een aantal groepen, waaronder tweede verdieners, mensen met een migrantenachtergrond, mensen met een handicap en oudere werknemers, nog relatief ondervertegenwoordigd. Nederland moet zich verder inspannen om de negatieve prikkels voor werkzoekenden versneld weg te werken uit het belastingstelsel en ook de wetgeving ter bescherming van de werknemer en het stelsel van werkloosheidsuitkeringen herzien.

Bekijk hoe Nederland op enkele kernthema's scoort in vergelijking met andere EU-lidstaten English (en)


Documenten over het Europees semester