AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Europa 2020 i Finland

Läget och utsikterna för ekonomin

 

Finlands reala BNP är fortfarande lägre än före krisen. Ekonomin återhämtade sig 2010 och 2011 efter en kraftig nedgång under 2009, men detta kompenserade inte för den minskade exporten och de minskade investeringarna. När statsskuldskrisen började var det finansiella systemet i Finland dock stabilt och landet ansågs vara tryggt för investerare. Under 2012 inleddes en ny period av ekonomisk nedgång som varade fram till 2014. Under 2015 förväntas landets reala BNP ha planat ut. En svag återhämtning är att vänta 2016 och 2017 och arbetslösheten förväntas ligga kvar på över 9 % under de närmaste åren.

 


 

Fördjupad ekonomisk granskning 2016

 

Finland har makroekonomiska obalanser. Landet har förlorat konkurrenskraft till följd av nedgången i viktiga sektorer och företag och löneökningar som överskridit produktivitetsutvecklingen. Det ledde en kraftigt fallande bytesbalans. Den privata skuldsättningen är hög, vilket kan utgöra en sårbarhet, men den finansiella sektorn är stabil. Den kostnadsrelaterade konkurrenskraften har börjat förbättras och fallet i exportmarknadsandel har avtagit och bytesbalansen håller på att övergå i ett överskott. Trycket på skuldsanering väntas vara fortsatt litet. Arbetsmarknadens parter har enats om måttfulla löneökningar och det har tagits initiativ till att gjuta nytt liv i högteknologisektorn och exporten. Nya åtgärder för hushållens bostadslån kan begränsa ökningen av hushållens skulder.

Läs hela analysen av Finlands ekonomi i landsrapporten 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) suomi (fi)

Se hur Finland klarar sig i jämförelse med de andra EU-länderna på viktiga områden English (en)

 


 

Rekommendationerna 2015 i korthet

Kommissionen har utfärdat fyra rekommendationer för att hjälpa Finland att förbättra sin ekonomi. De gäller de offentliga finanserna, pensioner och hälso- och sjukvård, arbetsmarknad och lönebildning samt detaljhandeln.

 


 

Europeiska planeringsterminen – dokument om Finland