AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Europa 2020 i Finland

EU-kommissionen utfärdar landsspecifika rekommendationer till varje EU-land. I rekommendationerna analyserar man det ekonomiska läget i landet och ger förslag på åtgärder som landet bör vidta de kommande 18 månaderna. Rekommendationerna omfattar de specifika problem som varje land har på olika områden: tillståndet i statsfinanserna, pensionssystemet, arbetslöshet och sysselsättningsskapande åtgärder, utbildning och innovation, effektiviteten i den offentliga förvaltningen, konkurrensproblem osv. Kommissionens förslag till landsspecifika rekommendationer godkänns på högsta nivå av stats- och regeringscheferna på Europeiska rådets toppmöte.


Landsöversikt

Finland är på väg ur en två år lång recession. Man förväntar sig en lätt återhämtning 2014–2015. Den hänger dock på att den externa efterfrågan ökar, eftersom den inhemska efterfrågan fortfarande är svag och arbetslösheten tros stiga. I den fördjupade granskningen från den 5 mars 2014 framhöll kommissionen att Finland fortfarande har makroekonomiska obalanser som kräver övervakning och politiska insatser.

Finland har gjort vissa framsteg och vidtagit åtgärder i linje med de landsspecifika rekommendationerna. Det gäller t.ex. långtgående reformer för att minska hållbarhetsgapet och förbättra förutsättningarna för tillväxt. Man förbereder omfattande reformer av kommunerna, sjukvården och de sociala tjänsterna. Ett avtal om måttliga löneökningar har ingåtts och det pågår förhandlingar om en pensionsreform. Finland har dessutom vidtagit åtgärder för att stärka konkurrensen och tagit initiativ till att förbättra innovation och produktivitet.

Ett av Finlands huvudproblem är att landet har förlorat konkurrenskraft under det senaste årtiondet. På kort sikt är den största utmaningen att locka till sig nya investeringar för att skapa fler jobb, stärka produktiviteten och främja en diversifiering av näringslivet. Finlands åldrande befolkning är en utmaning på längre sikt. Därför är det viktigt att fler kommer in på arbetsmarknaden och att pensionssystemet är hållbart. Kommunerna, sjukvården och de sociala tjänsterna kan bäst effektiviseras genom ett fortsatt reformarbete. Se hur Finland klarar sig jämfört med de andra EU-länderna på viktiga områden English (en) .


EU-kommissionens rekommendationer till Finland 2014 i korthet

Kommissionen har utfärdat fem rekommendationer som ska hjälpa Finland att förbättra sitt ekonomiska resultat. De gäller sunda offentliga finanser, förbättrad kostnadseffektivitet för de offentliga tjänsterna, reformer på arbetsmarknaden, ökad konkurrens på produkt- och tjänstemarknaderna samt förbättrad innovationsförmåga och ökad diversifiering i näringslivet.


Europeiska planeringsterminen – dokument