Εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στην Ελλάδα

Οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα είναι έγγραφα που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε χώρα, στα οποία αναλύεται η οικονομική κατάσταση της χώρας και προτείνονται μέτρα που πρέπει να λάβει μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Οι συστάσεις αυτές είναι προσαρμοσμένες στα δεδομένα του κράτους μέλους και αφορούν ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, η μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, τα μέτρα για τη δημιουργία απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, οι στόχοι για την εκπαίδευση και την καινοτομία, κ.λπ. Οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα που καταρτίζει η Επιτροπή εγκρίνονται σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο από τους ηγέτες των κρατών μελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισκόπηση της χώρας

Μετά από αίτημα της Ελλάδας τον Απρίλιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος των κρατών μελών της Ευρωζώνης, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ, διαπραγματεύθηκαν πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής με τις ελληνικές αρχές, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 2 Μαΐου 2010 και από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ στις 9 Μαΐου 2010.

Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο στο πλαίσιο του προγράμματος, αλλά οι κίνδυνοι υλοποίησής του παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ η πλήρης δέσμευση των αρχών εξακολουθεί να είναι καθοριστική για την παγίωση των πρόσφατων βελτιώσεων. Τα δημόσια οικονομικά παρουσιάζουν σταθερή βελτίωση, η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν αρχίσει να υλοποιούνται. Ωστόσο, χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες και θεωρείται καθοριστική η αποφασιστική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Η επόμενη αποστολή ελέγχου του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής αναμένεται να ξεκινήσει στις 4 Ιουνίου.

Η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η ολοκλήρωση της καθυστερημένης μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, η αύξηση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, η βελτίωση των τομέων της ενέργειας και των μεταφορών, καθώς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος εξακολουθούν να είναι σημαντικές προκλήσεις. Οι αρχές θα πρέπει επίσης να συνεχίσουν την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και να λάβουν μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης και τη βελτίωση του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας της χώρας εντός του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου.

Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα - 2013

Τον Μάρτιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφώνησαν σε ένα δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής με τις ελληνικές αρχές. Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη με τα μέτρα μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα, η Επιτροπή δεν εξέδωσε πρόσθετες συστάσεις για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Σύγκριση της Ελλάδας με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ σε βασικούς τομείς English (en)


Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο