Η εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στην Ελλάδα

Οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα είναι έγγραφα που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε χώρα, στα οποία αναλύεται η οικονομική κατάσταση της χώρας και παρέχονται ειδικά προσαρμοσμένες συμβουλές πολιτικής για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Καλύπτουν τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κράτος μέλος σε ένα ευρύ φάσμα τομέων: κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων, μέτρα για τη δημιουργία απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, προκλήσεις στους τομείς εκπαίδευσης και καινοτομίας, αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης, ανταγωνισμός, κ.λπ. Η τελική έγκριση των ειδικών συστάσεων ανά χώρα, που καταρτίζει η Επιτροπή, πραγματοποιείται στο ανώτατο επίπεδο από τους εθνικούς ηγέτες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.


Επισκόπηση της χώρας

Μετά από αίτημα της Ελλάδας τον Απρίλιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφώνησαν, τον Μάιο του 2010, με τις ελληνικές αρχές ένα πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Ένα δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής συμφωνήθηκε με τις ελληνικές αρχές τον Μάρτιο του 2012.

Ύστερα από κάποιες καθυστερήσεις, η Ελλάδα σημείωσε ουσιαστική πρόοδο στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας βελτιώθηκε περαιτέρω. Στο χρηματοπιστωτικό πεδίο, ο τραπεζικός τομέας έχει σταθεροποιηθεί και έχει ξεκινήσει δεύτερος γύρος ανακεφαλαιοποιήσεων. Έχουν υλοποιηθεί σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, στις αγορές προϊόντων και στους περισσότερους κλάδους του δημόσιου τομέα.

Για να επιτύχει τους στόχους της, η Ελλάδα πρέπει να υλοποιήσει πλήρως τις μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά της. Στον τραπεζικό τομέα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνιστούν πρόβλημα για τη χώρα. Η καταπολέμηση της ανεργίας εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα, καθώς και η βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας. Στους τομείς της διαχείρισης εσόδων, της φορολογίας, της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, των ιδιωτικοποιήσεων, της δημόσιας διοίκησης, της υγειονομικής περίθαλψης, των συντάξεων και της καταπολέμησης της διαφθοράς, πρέπει να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εγκριθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Συνιστάται στην Ελλάδα να διορθώσει το υπερβολικό της έλλειμμα έως το 2016, το αργότερο. Σύγκριση της Ελλάδας με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ σε βασικούς τομείς English (en) .


Συνοπτική παρουσίαση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014

Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη με τα μέτρα μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα, και σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθείται από το 2011, η Επιτροπή δεν εξέδωσε πρόσθετες συστάσεις για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.


Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο