Εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στην Κύπρο

Οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα είναι έγγραφα που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε χώρα στα οποία αναλύεται η οικονομική κατάσταση της χώρας και προτείνονται μέτρα που πρέπει να λάβει μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Οι συστάσεις αυτές είναι προσαρμοσμένες στα δεδομένα του κράτους μέλους και αφορούν ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, η μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, τα μέτρα για τη δημιουργία απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, οι στόχοι για την εκπαίδευση και την καινοτομία, κ.λπ. Οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα που καταρτίζει η Επιτροπή εγκρίνονται σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο από τους ηγέτες των κρατών μελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισκόπηση της χώρας

Μετά από αίτημα της Κύπρου στις 25 Ιουνίου 2012, συμφωνήθηκε Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις κυπριακές αρχές στις 2 Απριλίου 2013.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει την Κύπρο να επανέλθει σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης με καλύτερες προοπτικές απασχόλησης και να εγγυηθεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Το πρόγραμμα βασίζεται στις ειδικές συστάσεις του 2012 για την Κύπρο, που έχουν ήδη εν μέρει υλοποιηθεί, και οι οποίες καθιστούν τη σταθερή υλοποίηση του προγράμματος ως καθοριστική προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος θα συμβάλει επίσης καθοριστικά στην επίτευξη όλων των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Η Κύπρος έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή των πολιτικών που καθορίζονται στο πρόγραμμα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη μείωση του μεγέθους του τραπεζικού τομέα. Οι αρχές υιοθέτησαν σημαντικά μέτρα πριν από την υπογραφή του προγράμματος, ενώ ακολουθήθηκαν οι πολιτικές που είχαν προηγουμένως συμφωνηθεί. Η αναγκαία μείωση του μεγέθους και η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτή, έχει ήδη μειωθεί το μέγεθος του τραπεζικού τομέα από 550% σε 350% του ΑΕΠ.

Οι βασικές προκλήσεις και κίνδυνοι όσον αφορά την προσεχή περίοδο συνδέονται με τις εξελίξεις στους εγχώριους πιστωτικούς όρους και στην αναδιοργάνωση του χρηματοπιστωτικού τομέα, με πιθανές επιπτώσεις σε συναφείς επαγγελματικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και στην ταχεία επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Ευνοϊκές εξελίξεις πιθανώς να υπάρξουν σε σχέση με την επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας. Γενικότερα, η μετάβαση σε ένα πιο διαφοροποιημένο αναπτυξιακό μοντέλο θα αποτελέσει πρόκληση για την οικονομία κατά τα επόμενα έτη. Η κατάλληλη αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ, καθώς και η αύξηση των ευκαιριών για τους νέους και η διαφύλαξη των προοπτικών απασχόλησής τους θα θέσουν τις βάσεις για μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην Κύπρο.

Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο - 2013

Τον Απρίλιο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφώνησαν με τις κυπριακές αρχές σε ένα Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής. Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη με τα μέτρα μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα, η Επιτροπή δεν εξέδωσε πρόσθετες συστάσεις για την Κύπρο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Σύγκριση της Κύπρου με άλλα κράτη μέλη σε βασικούς τομείς


Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο