Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» στην Κύπρο

Οικονομική κατάσταση και προοπτικές

 

Η ανάκαμψη είναι μέτρια και οφείλεται κυρίως στην εσωτερική ζήτηση, ενώ ο πληθωρισμός παρέμεινε αρνητικός. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6% το 2015. Ωστόσο, σε ονομαστικούς όρους, η οικονομική ανάπτυξη παρέμεινε στάσιμη λόγω της βραδείας αύξησης των τιμών, η οποία αποτυπώνεται στο αρνητικό ποσοστό του πληθωρισμού τιμών καταναλωτή (-1,6%). Η ιδιωτική κατανάλωση είναι μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης, ενώ η αύξηση των επενδύσεων (με εξαίρεση τις νηολογήσεις πλοίων) παραμένει χαμηλή, η δημόσια κατανάλωση είναι συγκρατημένη και οι καθαρές εξαγωγές εξακολουθούν να είναι υποτονικές.

 


 

Εμπεριστατωμένη οικονομική επισκόπηση 2016

 

Κύπρος αντιμετωπίζει υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ιδιωτική, δημόσια και εξωτερική υπερχρέωση, στο πλαίσιο της υψηλής ανεργίας. Παραμένουν επίσης οι ευπάθειες στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος επιβαρύνεται από ένα ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων που προσεγγίζει το 50%. Το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου 2016 ήταν καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό των οικονομικών κινδύνων και ανισορροπιών. Οι στόχοι δημοσιονομικής εξυγίανσης του προγράμματος έχουν επιτευχθεί, ενώ η μέτρια οικονομική ανάκαμψη αναμένεται να ενισχυθεί χάρη σε κυκλικούς παράγοντες. Ωστόσο, οι επενδύσεις και η δυνητική ανάπτυξη παραμένουν χαμηλές, ενώ οι παλαιές οφειλές δεν εμφανίζουν τάσεις μείωσης. Η συνέχιση των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ανάπτυξης και των δημόσιων οικονομικών, καθώς και η απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα. Για να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα απαιτηθούν αυξημένες προσπάθειες για την αναδιάρθρωση του χρέους και η αποτελεσματική χρήση του πλαισίου αφερεγγυότητας και εκποιήσεων.

 

Μπορείτε να βρείτε πλήρη ανάλυση της οικονομίας της Κύπρου στην έκθεση για τη χώρα του 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Περισσότερες λεπτομέρειες περιέχονται στις τακτικές εκθέσεις για την πορεία εφαρμογής του προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής της Κύπρου

Σύγκριση της Κύπρου με άλλα κράτη μέλη σε βασικούς τομείς. English (en)

 


 

Οι συστάσεις του 2015 εν συντομία

Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη με τα μέτρα μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα και σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, η Επιτροπή δεν εξέδωσε πρόσθετες συστάσεις για την Κύπρο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

 


 

Έγγραφα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Κύπρο