AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Evropa 2020 v České republice

Doporučení pro jednotlivé země zpracovává Komise pro každý stát zvlášť. Analyzuje v nich hospodářskou situaci daného státu a doporučuje opatření, která by měla být v příštích 18 měsících přijata. Doporučení vycházejí z konkrétní situace členského státu a týkají se celé řady témat: stav veřejných financí, reformy důchodových systémů, opatření k vytváření pracovních míst a boji proti nezaměstnanosti, výzvy v oblasti vzdělávání a inovací apod. Doporučení pro jednotlivé země připravovaná Komisí pak na nejvyšší úrovni schvalují vedoucí představitelé států na zasedání Evropské rady.

Přehled

V loňském roce došlo v České republice k pokroku v oblasti fiskálních a strukturálních politik. Navzdory zhoršující se ekonomické situaci snížila Česká republika v roce 2012 svůj rozpočtový schodek. V uplynulých dvanácti měsících reformovala systém zadávání veřejných zakázek a podnikla kroky k posílení správy finančních prostředků z fondů EU a kontrolního systému jejich využívání. Nicméně reformní úsilí v jiných oblastech (např. v oblasti dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, kvality fiskální korekce, služeb péče o děti a vzdělávání) bylo omezené.

Z krátkodobého hlediska je hlavním úkolem nastartovat hospodářskou obnovu prostřednictvím prorůstové fiskální konsolidace, náležitého využívání fondů EU, lepšího využívání potenciálu trhu práce a zlepšení veřejné správy, vzdělávání a výzkumu. I nadále je nutné pokračovat ve strukturálních reformách, ale z důvodu slabého růstu a rostoucí míry nezaměstnanosti je zásadní hledat politická řešení, která jsou schopna přinést výsledky v krátkodobém horizontu.

Shrnutí doporučení Evropské komise pro Českou republiku v roce 2013

Komise vydala sedm konkrétních doporučení pro Českou republiku, která mají pomoci zlepšit výkon jejího hospodářství. Týkají se těchto oblastí:

 1. Udržitelnost veřejných financí
  Rozpočtový schodek České republiky byl v roce 2012 vyšší, než se předpokládalo. Je proto nezbytné, aby orgány České republiky pokračovaly ve svém úsilí o konsolidaci financí podle schváleného harmonogramu. Nemělo by však docházet k opakovaným a plošným škrtům ve výdajích na veřejné investice: nutné jsou cílené veřejné investice do důležitých projektů (doplněné o podporu ze strukturálních fondů EU), které přispívají k tvorbě pracovních míst a stimulaci hospodářského růstu.
 2. Daně
  Daňové zatížení práce je v České republice vysoké, zatímco další daně, např. zdanění bydlení a provozu motorových vozidel, jsou pod úrovní průměru EU. Česká republika by měla snížit zdanění práce, aby podpořila zaměstnanost, a vyrovnat pak toto snížení zvýšením daní, které jsou nižší a méně omezují růst. Větší objem daní plynoucích do státní poklady by se dal zajistit zlepšením výkonnosti daňové správy. V neposlední řadě má Česká republika místo zvyšování daní možnost rozšířit základ daně.
 3. Důchody a zaměstnávání starších pracovníků
  Český důchodový systém a systém zdravotní péče budou v dlouhodobém horizontu vystaveny podstatnému nárůstu výdajů, který není udržitelný. Tento trend je proto nutné zvrátit – jednak zajištěním toho, že budou lidé pracovat déle, jednak reformou systému zdravotní péče.
 4. Trh práce
  V kontextu současného demografického vývoje by měla Česká republika usilovat o to, aby na trhu práce začaly aktivně působit skupiny obyvatelstva, které tam zatím nejsou dostatečně zastoupeny. Týká se to zejména žen s malými dětmi. Česká republika musí zajistit dostupnost kvalitní péče o děti, kterou si mohou rodiny finančně dovolit. Rovněž by měla posílit výkonnost veřejných služeb zaměstnanosti.
 5. Veřejná správa
  Za hlavní problémy České republiky jsou považovány nízká provozní efektivita veřejné správy a korupce. Těmito problémy by se měla Česká republika bezodkladně zabývat. Zejména je nutné přijmout nový a jasný rámec pro státní službu a zlepšit provádění nového zákona o veřejných zakázkách.
 6. Vzdělávání a vysoké školství
  Celkové výsledky českých žáků se v mezinárodním testování zhoršují. Česká republika proto musí zavést systém, který pomáhá identifikovat školy a žáky se slabšími výsledky a poskytuje jim podporu. Nebývale se zvýšil počet studentů vysokých škol. Česká republika musí přijmout komplexní reformu vysokých škol, aby zajistila, že všichni studenti budou vybaveni dovednostmi potřebnými k úspěchu na trhu práce.
 7. Služby
  Česká republika se řadí mezi členské státy s největším počtem regulovaných povolání. Orgány České republiky již začaly s revizí regulačního rámce pro tato povolání. V této iniciativě je nutné pokračovat a snížit, příp. odstranit překážky u těch povolání, u nichž se regulace ukazuje jako zbytečná nebo nadměrná. Jednodušší přístup by umožnil vznik dalších pracovních míst a zvýšení hospodářského růstu.

Porovnání České republiky s dalšími členskými státy EU v klíčových oblastech English (en)


Dokumenty evropského semestru