Стратегията „Европа 2020“ в България

Икономическа ситуация и перспективи

 

Българската икономика постепенно излиза от кризата, но все още не се наблюдава широкообхватно възстановяване. Необходимата фискална консолидация подтиска вътрешното търсене, а все още съществуващите рискове оказват разубеждаващ ефект по отношение на частните инвестиции, въпреки здравословния растеж на нетния износ и положителните тенденции на пазара на труда. Предвид все още слабия потенциален растеж, спадът на усвояването на средствата от ЕС води временно до забавяне на растежа на БВП до 1½ процента през 2016 г. Растежът се очаква да се увеличи до 2 % през 2017 г. с подновеното ускоряване на изпълнението на проектите на ЕС. Поради кризата равнището на потенциалния растеж на България намаля с над 50 %, като по този начин спря сближаването с другите икономики по отношение на реалните доходи.

 


 

Задълбочен икономически преглед за 2016 г

 

България изпитва прекомерни макроикономически дисбаланси. Икономиката се характеризира с оставащи слабости във финансовия сектор и значителната корпоративна задлъжнялост в контекста на висока безработица. Въпреки че ликвидността и рентабилността на банковия сектор се подобриха, една по-обстойна оценка на сектора може да се основава само на предстоящия анализ на качеството на активите и стрес тестовете. Дългосрочната безработица се е увеличила още повече в контекста на проблемите с корекцията, свързани с напрежението на пазара на труда, като несъответствията между търсените и предлаганите умения възпрепятстват създаването на работни места. В бъдеще планът за реформа и развитие на банковия надзор все още трябва да бъде приложен изцяло и подобряването на ефективността на производствата по несъстоятелност продължава да бъде предизвикателство, а законодателните предложения са в процес на подготовка. Освен това все още не са отстранени слабостите в небанковия сектор .

 

Прочетете пълен анализ на българската икономика в доклада за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Вижте къде се нарежда България сред другите страни от ЕС в ключови области. English (en)

 


 

Препоръките от 2015 г. накратко

Комисията отправи към България пет специфични за държавата препоръки с цел да ѝ помогне да подобри своите икономически показатели. Те са в следните области: бюджетна консолидация, данъчното облагане и здравеопазване; финансов сектор; трудов пазар и определяне на заплатите; образование; несъстоятелност.

 


 

Документи за България във връзка с европейския семестър