Стратегията „Европа 2020“ в България

Икономическа ситуация и перспективи

В периода след кризата икономическите показатели на България остават слаби. През 2009 г. икономическата активност спадна, а оттогава растежът се колебае около 1 % годишно, като се очаква да остане на това равнище в краткосрочен план поради слабото вътрешно търсене. Цените останаха без промяна, а през 2013 г. последва дефлация, която се очаква да се задържи през по-голямата част на 2015 г. Секторите на икономиката, ориентирани към износа, се възстановиха по-бързо от кризата, като се очаква през 2016 г. повишаването на дела на България на световния пазар да продължи. Състоянието на публичните финанси също се влоши значително през 2014 г., а дефицитът се очаква да остане на равнище от около 3 % от БВП през 2015 г. и 2016 г. Държавният дълг ще нараства бързо, макар и от относително ниско равнище.

 


 

Задълбочен икономически преглед

България е засегната от прекомерни макроикономически дисбаланси, които изискват решителни политически действия и специфичен мониторинг. През февруари 2015 г. Комисията засили процедурата при дисбаланси по отношение на България. По-специално, сътресенията във финансовия сектор през 2014 г. породиха опасения, че банковите практики от българска страна могат да имат сериозни последствия за сектора и за общата макроикономическа стабилност. Наред с това все още отрицателните (макар и подобряващи се) външноикономически позиции, прекомерното използване на ливъридж от предприятията и недостатъчното адаптиране на пазара на труда продължават да представляват макроикономически рискове и заслужават специално внимание.

Прочетете пълен анализ на българската икономика в доклада за страната от 2015 г. pdf - 790 KB [790 KB] English (en)

Вижте къде се нарежда България сред другите страни от ЕС в ключови области. English (en)

 


 

Препоръките от 2015 г. накратко

Комисията отправи към България пет специфични за държавата препоръки с цел да ѝ помогне да подобри своите икономически показатели. Те са в следните области: бюджетна консолидация, данъчното облагане и здравеопазване; финансов сектор; трудов пазар и определяне на заплатите; образование; несъстоятелност.

 


 

Документи за България във връзка с европейския семестър