AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Europa 2020 in België

De landenspecifieke aanbevelingen zijn documenten die door de Europese Commissie worden opgesteld voor elk land. In deze documenten wordt de economische situatie geanalyseerd en worden maatregelen aanbevolen die het land in de komende 18 maanden moet nemen. De aanbevelingen zijn toegesneden op de specifieke problemen waarmee de lidstaat te kampen heeft en beslaan een brede waaier van onderwerpen: de toestand van de overheidsfinanciën, de hervorming van de pensioenstelsels, maatregelen om werkgelegenheid te creëren en de werkloosheid te bestrijden, uitdagingen op het gebied van onderwijs en innovatie, enz. De definitieve goedkeuring van de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie gebeurt op het hoogste niveau, namelijk door de nationale leiders in de Europese Raad.

Overzicht per land

De zwakke economische groei in de eurozone en de staatschuldencrisis hebben ernstige gevolgen gehad voor de groei en de werkgelegenheid in de open Belgische economie. Bovendien is België een van de 13 lidstaten die volgens de Commissie met macro-economische onevenwichtigheden te kampen hebben. Het wordt met name geconfronteerd met een verlies aan exportmarktaandeel, een ontwikkeling die onder meer met de loonkosten en het hoge niveau van de overheidsschuld van het land in verband kan worden gebracht.

België heeft weliswaar enige vorderingen gemaakt bij de hervormingen in reactie op de LSA's van 2012, maar deze lopen uiteen wat reikwijdte en ambitie betreft. Ondanks de geleverde consolidatie-inspanningen is België er niet in geslaagd zijn begrotingsdoelstellingen te halen. Hoewel de pensioenen zijn hervormd, is de langetermijnhoudbaarheid van de openbare financiën nog steeds niet verzekerd. Er is een aanvang gemaakt met hervormingen om zowel het kostenconcurrentievermogen en de mededinging te verbeteren, als de werkgelegenheid en het onderwijsniveau naar een hoger peil te tillen, maar er zullen meer inspanningen moeten worden geleverd om het welslagen van deze hervormingen te verzekeren. België heeft doeltreffende maatregelen genomen om zijn banksector te stabiliseren.

België staat min of meer voor dezelfde uitdagingen als vorig jaar en zal aanvullende inspanningen moeten leveren om de overheidsfinanciën, het concurrentievermogen, de arbeids- en productmarkten en de broeikasgasemissies aan te pakken. Algemeen genomen is een betere coördinatie tussen de gewestregeringen en de federale regering van essentieel belang.

De aanbevelingen van de Europese Commissie voor België voor het jaar 2013 in het kort

De Commissie heeft België zeven landenspecifieke aanbevelingen gedaan om het land te helpen zijn economische prestaties te verbeteren. Deze hebben betrekking op de volgende gebieden:

 1. Duurzaamheid overheidsfinanciën
  De Belgische begrotingsinspanningen waren niet voldoende om een einde te maken aan het buitensporige tekort. Volgens de schattingen van de Commissie zal de overgang naar de schuldvermindering in 2014 niet worden gehaald en zal de overheidsschuld oplopen tot 102,1 % van het bbp. België moet structurele maatregelen nemen die de groei bevorderen, en de aanpassingen spreiden over de verschillende overheidsniveaus.
 2. Sociale zekerheid voor de ouderen
  België moet ervoor zorgen dat de sociale zekerheid voor ouderen op lange termijn houdbaar en op peil blijft. Toch zal het al in de periode 2010-2020 worden geconfronteerd met een sterke stijging van de totale leeftijdgerelateerde kosten in verhouding tot het bbp, vooral in de sectoren van de langdurige zorg en de pensioenen. België moet een verdere pensioenhervorming combineren met werkgelegenheidsbevorderende maatregelen voor oudere werknemers en inspanningen om de doeltreffendheid van de langdurige zorg te verbeteren.
 3. Kostenconcurrentievermogen en loonvorming
  Aangezien België een open economie is, moet het zijn concurrentievermogen herstellen door alle aspecten van zijn concurrentievermogen, dus ook de loonvorming, tegelijkertijd aan te pakken. Het loonnormmechanisme heeft zijn rol niet altijd naar behoren vervuld en moet grondig worden hervormd. Tegelijkertijd moet de overgang naar een kenniseconomie worden versneld.
 4. Concurrentie in de netwerksectoren en de dienstensector
  De detailhandelprijzen en energieprijzen in België liggen ver boven het EU-gemiddelde. België moet voor een betere concurrentie zorgen om zo de prijzen voor de consument laag te houden en het algemene prijspeil dat het indexsysteem voedt, onder controle te houden. Goed functionerende markten zijn ook van cruciaal belang voor het concurrentievermogen van België. Nieuwe opportuniteiten kunnen namelijk nieuwe groei stimuleren.
 5. Belastingen op arbeid verminderen
  België heeft voor de meeste categorieën van werknemers de hoogste belastingdruk in de EU. Toch blijft het een van de landen met het laagste aandeel milieubelastingen in de totale belastingopbrengsten. Er zijn in België aanzienlijke mogelijkheden om de belastingen van arbeid te verschuiven naar minder groeiverstorende posten. De regering moet het belastingsysteem ook vereenvoudigen en de efficiëntie ervan verhogen.
 6. Arbeidsmarkt
  België lijdt onder een stagnerende arbeidsparticipatie die onder het gemiddelde ligt en onder grote verschillen qua werkgelegenheid en werkloosheid tussen de gewesten en de verschillende subgroepen van de bevolking, onder wie mensen met een migrantenachtergrond, ouderen en laaggeschoolde jongeren. De interrregionale arbeidsmobiliteit is beperkt. België moet stappen ondernemen om de negatieve arbeidsprikkels te verminderen, de interregionale arbeidsmobiliteit verhogen en strategieën uitstippelen met het oog op de sociale inclusie van mensen met een migrantenachtergrond.
 7. Broeikasgasemissies
  België zal zijn reductiedoelstelling van 15 % voor 2020 niet halen. Tegelijkertijd vormt het fileprobleem een van de zwaarste lasten voor de Belgische economie van de hele EU. België moet zich harder inspannen om zijn doelstelling voor broeikasgasemissies te halen, onder meer door voor een duidelijke taakverdeling tussen de federale en gewestelijke overheden te zorgen.

Bekijk hoe België op enkele kernthema's scoort in vergelijking met andere EU-lidstaten English (en)


Documenten over het Europees semester