AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Ciele stratégie Európa 2020

Päť cieľov pre EÚ do roku 2020

 1. 1. Zamestnanosť
  • zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 %
 2. 2. Výskum a vývoj  
  • zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP 
 3. 3. Zmena klímy a energetická udržateľnosť
  • znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (alebo za predpokladu širšej globálne dohody až o 30 %) oproti úrovniam z roku 1990
  • získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov
  • dosiahnuť 20-percentný nárast efektívnosti vo využívaní energie
 4. 4. Vzdelávanie
  • Zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %
  • minimálne 40 % podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie
 5. 5. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
  • aspoň o 20 miliónov znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie

Kliknite sem English, ak si chcete zobraziť všetky ukazovatele stratégie Európa 2020 na webovej lokalite Eurostatu.

Na začiatok

 

Charakteristika cieľov

 • Poskytujú celkový prehľad o tom, aké by mali byť kľúčové parametre v EÚ do roku 2020.
 • Transformovali sa na vnútroštátne ciele pdf - 24 KB [24 KB] English (en) , aby každý členský štát mohol sledovať vlastný pokrok pri plnení týchto cieľov.
 • Nevyplýva z nich spoločné znášanie zaťaženia – predstavujú spoločné ciele, ktoré sa majú naplniť kombináciou opatrení na úrovni členských štátov a EÚ.
 • Ciele navzájom súvisia a vzájomne sa dopĺňajú:
  • zlepšenie v oblasti vzdelávania napomáha zamestnanosti a znižovaniu chudoby;
  • väčší podiel výskumu a vývoja a inovácií v hospodárstve v kombinácii s efektívnejším využívaním zdrojov prispieva k väčšej konkurencieschopnosti a tvorbe pracovných miest;
  • investície do ekologickejších technológií pomáhajú v boji proti zmenám klímy a vytvárajú nové obchodné a pracovné príležitosti.

Na začiatok