AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

"Eiropas 2020" mērķi

Pieci ES mērķi, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam

 1. 1. Nodarbinātība —
  • jānodarbina 75 % cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem.
 2. 2. Pētniecība un attīstība —
  • Pētniecībā un izstrādē paredzēts ieguldīt 3 % Eiropas Savienības IKP.
 3. 3. Klimata pārmaiņas un enerģētika —
  • siltumnīcefekta gāzu emisija jāsamazina par 20 % (vai pat 30 %, ja pastāvētu attiecīgi nosacījumi) salīdzinājumā ar 1990. gadu,
  • 20 % enerģijas jāiegūst no atjaunojamiem avotiem,
  • par 20 % jāuzlabo energoefektivitāte.
 4. 4. Izglītība
  • skolu nebeigušo un izglītošanos pāragri pārtraukušo jauniešu īpatsvars jāsamazina zem 10 % robežas,
  • vismaz 40 % cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem jāiegūst augstākā izglītība.
 5. 5. Klimata pārmaiņas un enerģijas ilgtspējība —
  • vismaz par 20 miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits, kuri dzīvo nabadzībā vai ir sociāli atstumti (vai kuriem draud šāds liktenis).

Ja gribat iepazīties ar visiem “Eiropa 2020” indikatoriem ES Statistikas biroja vietnē, noklikšķiniet te English

Lapas sākums

 

Mērķu raksturojums

 • Šie mērķi ar saviem galvenajiem raksturlielumiem stāsta par to, kāda būs ES 2020. gadā.
 • Tie ir pārveidoti valstu mērķos pdf - 24 KB [24 KB] English (en) , lai ikviena dalībvalsts varētu pārbaudīt, kādi panākumi gūti ceļā uz to sasniegšanu.
 • Tie nenozīmē atbildības sadali — mērķi ir visiem kopīgi, un tie jāsasniedz, rīkojoties gan ES, gan dalībvalstīm.
 • Tie ir savstarpēji saistīti un papildina cits citu:
  • uzlabojumi izglītības sistēmā var uzlabot nodarbinātību un mazināt nabadzību,
  • pētniecības, attīstības un inovācijas iesaiste ekonomikā, ko papildinātu efektīvāka resursu izmantošana, paaugstinās mūsu konkurētspēju un radīs darba vietas,
  • ieguldījumi ekoloģiski tīrākā tehnoloģijā palīdzēs cīnīties pret klimata pārmaiņām, vienlaikus veidojot jaunas uzņēmējdarbības un darba iespējas.

Lapas sākums