Στόχοι της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"

Οι πέντε στόχοι σε επίπεδο ΕΕ για το 2020

 1. 1. Απασχόληση
  • απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών
 2. 2. Έρευνα και Ανάπτυξη 
  • Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην Έρευνα και την Ανάπτυξη
 3. 3. Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα
  • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990
  • εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
  • αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης
 4. 4. Εκπαίδευση
  • Μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10%
  • ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής κατηγορίας 30-34 ετών
 5. 5. Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
  • μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

Κάντε κλικ εδώ English για να δείτε όλους τους δείκτες της "Ευρώπης 2020" στον ιστότοπο της Eurostat

Αρχή σελίδας

 

Χαρακτηριστικά των στόχων

 • Απεικονίζουν γενικά την πρόοδο που θα πρέπει να σημειώσει η ΕΕ σε κύριους τομείς μέχρι το 2020.
 • Μετατρέπονται σε εθνικούς στόχους pdf - 24 KB [24 KB] English (en) , έτσι ώστε κάθε κράτος μέλος να μπορεί να ελέγχει τη δική του πρόοδο.
 • Δεν προϋποθέτουν καταμερισμό των υποχρεώσεων – καθώς είναι κοινοί στόχοι που υλοποιούνται με συνδυασμό εθνικής δράσης και δράσης σε επίπεδο ΕΕ.
 • Είναι αλληλένδετοι και αλληλοενισχυόμενοι, δεδομένου ότι:
  • οι βελτιώσεις στην εκπαίδευση συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της φτώχειας
  • η προώθηση της Ε&Α / Καινοτομίας στην οικονομία, συνδυαζόμενη με αποτελεσματικότερο δυναμικό, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και δημιουργεί θέσεις εργασίας
  • η επένδυση σε καθαρότερες τεχνολογίες καταπολεμά την κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα δημιουργεί νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

Αρχή σελίδας