Цели на „Европа 2020“

5 цели за ЕС до 2020 г.

 1. 1. Трудова заетост
  • работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години
 2. 2. НИРД  
  • инвестиране на 3 % от БВП на ЕС в научноизследователска и развойна дейност
 3. 3. Изменение на климата и устойчивост на енергетиката
  • намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г.
  • добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници
  • увеличаване на енергийната ефективност с 20 %
 4. 4. Образование
  • Намаляване на равнището на ранното прекратяване на средното образование под 10 %
  • поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование
 5. 5. Борба с бедността и социалното изключване
  • поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване хора

Щракнете тукEnglish, за да видите всички показатели за стратегията „Европа 2020“ на уебсайта на Евростат

Начало на страницата

 

Характеристики на целите

 • Те дават обща представа за основните показатели, които ЕС трябва да покрие до 2020 г.
 • Те се адаптират и превръщат в национални цели pdf - 24 KB [24 KB] English (en) , за да може всяка страна от Съюза да проверява собствения си напредък към целите.
 • Те не предполагат разпределяне на тежестта – това са общи цели, които трябва да бъдат постигнати чрез съчетание от национални и европейски действия.
 • Те са взаимосвързани и взаимно подкрепящи се:
  • по-доброто образование помага за намирането на работа и намаляването на бедността
  • научните изследвания и нововъведенията в икономиката, съчетани с по-ефективното използване на ресурсите, ни правят по-конкурентоспособни и създават работни места
  • инвестициите в екологично чисти технологии помагат за борбата с изменението на климата и същевременно създават нови възможности за бизнес и работа.

Начало на страницата