AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Hållbar tillväxt – för en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi

Gräs som växer mellan tangenterna på ett tangentbord © iStockphoto

Hållbar tillväxt innebär

 • att skapa en mer konkurrenskraftig koldioxidsnål ekonomi med en effektiv och hållbar resursanvändning
 • att skydda miljön, minska utsläppen och stoppa förluster i den biologiska mångfalden
 • att dra nytta av EU:s ledande ställning inom ny grön teknik och miljövänligare produktionsmetoder
 • att införa effektiva smarta elnät
 • att utnyttja EU-nätverk för att ge våra företag (särskilt små tillverkningsföretag) en extra konkurrensfördel
 • att förbättra företagsklimatet, särskilt för små och medelstora företag
 • att hjälpa konsumenterna att fatta väl underbyggda val.

EU:s mål för hållbar tillväxt

 1. 1. Minska utsläppen av växthusgaser med 20 % jämfört med 1990 års nivåer till 2020. EU är berett att gå ännu längre och sänka med 30 % om de andra industriländerna gör liknande åtaganden och utvecklingsländerna bidrar efter förmåga, som ett led i ett omfattande internationellt avtal.
 2. 2. Öka andelen förnybara energikällor i den slutliga energiförbrukningen till 20 %.
 3. 3. Försöka uppnå en 20-procentig ökning av energieffektiviteten.

> Alla mål på EU-nivå

Till början

Hur ska EU uppnå hållbar tillväxt?

EU ska uppnå hållbar tillväxt med hjälp av två huvudinitiativ:

 1. 1. Ett resurseffektivt Europa English

  Till stöd för övergången till en resurseffektiv koldioxidsnål ekonomi måste vår ekonomiska tillväxt frikopplas från resurs- och energianvändningen genom att
  • minska koldioxidutsläppen
  • arbeta för större energitrygghet
  • minska resursåtgången i vår konsumtion.
 2. 2. En integrerad industripolitik för en globaliserad tidEnglish

  Näringslivet, särskilt småföretagen, måste anpassa sig till globaliseringen, den ekonomiska krisen och övergången till en koldioxidsnål ekonomi. EU:s industripolitik måste därför
  • underlätta företagande för att göra företagen i EU bättre rustade och mer konkurrenskraftiga
  • omfatta alla delar av den allt mer internationella värdekedjan, från råvarutillgång till kundservice.
  Industripolitiken ska utformas i nära samarbete med näringslivet, fackföreningarna, akademiker, icke-statliga organisationer och konsumentorganisationer.

  > Alla huvudinitiativ inom Europa 2020

Till början

Varför behöver EU hållbar tillväxt?

För stort beroende av fossila bränslen

Vårt beroende av olja, gas och kol

 • gör konsumenterna och företagen sårbara för kostsamma prischocker
 • hotar vår ekonomiska säkerhet
 • bidrar till klimatförändringarna.

Naturresurser

Konkurrensen om världens naturresurser kommer att skärpas och öka trycket på miljön. EU kan bidra till att minska trycket genom att föra en politik för hållbar utveckling.

Klimatet

 • För att nå våra klimatmål måste vi minska våra utsläpp snabbare och ta till oss ny teknik som vind- och solenergi och infångning och bindning av koldioxid.
 • Vi måste också öka vår ekonomis motståndskraft mot klimatrisker och förbättra vår förmåga att förebygga katastrofer och agera om de inträffar.

Konkurrenskraft

 • EU måste förbättra sin produktivitet och konkurrenskraft. Vi måste behålla ledningen när det gäller miljövänliga lösningar, framför allt med tanke på den hårda konkurrensen från Kina och Nordamerika.
 • Om vi når våra energimål kan vi sänka vår olje- och gasimportnota med 60 miljarder till 2020. Det är viktigt för både energiförsörjningen och ekonomin.
 • Om energimarknaderna i EU integreras bättre kan det öka BNP med mellan 0,6 och 0,8 %.
 • Om 20 % av EU:s energibehov täcks av förnybara energikällor, kan det skapas 600 000 nya jobb i EU och ytterligare 400 000 om vi uppfyller det 20-procentiga energieffektivitetsmålet.
 • Vi bör uppfylla våra åtaganden för utsläppsminskningar, så att vi maximerar fördelarna och minimerar kostnaderna, till exempel med hjälp av innovativa tekniska lösningar.

Till början