AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Trajnostna rast – konkurenčno in zeleno gospodarstvo, ki gospodarneje izkorišča vire

Travnata bilka poganja iz tipkovnice © iStockphoto

S trajnostno rastjo želimo:

 • razviti konkurenčnejše nizkoogljično gospodarstvo, ki gospodarno in trajnostno izkorišča vire,
 • varovati okolje in preprečevati izgubo biotske raznovrstnosti,
 • krepiti vodilno vlogo Evrope pri razvoju novih zelenih tehnologij in proizvodnih metod,
 • uvesti učinkovita in pametna elektroenergetska omrežja,
 • krepiti vseevropska omrežja in konkurenčno prednost podjetij (zlasti malih),
 • izboljšati poslovno okolje, zlasti za MSP,
 • opozarjati potrošnike na ekološke izdelke in ekološko ravnanje.

Cilji EU za trajnostno rast:

 1. 1. 20% manj izpustov toplogrednih plinov do leta 2020 v primerjavi z letom 1990. EU bo zmanjšala izpuste za 30 %, če bodo s svetovnim sporazumom druge razvite države prevzele podobno zavezo, države v razvoju pa prispevale po svojih zmožnostih.
 2. 2. 20-odstotni deležobnovljivih virov energije v končni porabi.
 3. 3. 20-odstotno povečanje energetske učinkovitosti.

> Cilji EU

Na vrh

Kako bo EU spodbudila trajnostno rast?

Z dvema vodilnima pobudama:

 1. 1. Evropa, gospodarna z viri English

  Za prehod na nizkoogljično gospodarstvo in gospodarno izkoriščanje virov je treba gospodarsko rast ločiti od rabe energije, in sicer z:
  • zmanjšanjem emisij CO2,
  • zanesljivejšo oskrbo z energijo,
  • manj intenzivno rabo in potrošnjo virov energije.
 2. 2. Gospodarska politika v času globalizacijeEnglish

  Gospodarska politika EU mora podpirati podjetja (zlasti mala) pri prilagajanju na globalizacijo in na gospodarsko krizo ter pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo:
  • s spodbujanjem podjetništva – evropska podjetja bodo močnejša in konkurenčnejša,
  • z upoštevanjem vseh elementov vse bolj mednarodne proizvodne verige, od surovin do poprodajnih storitev.
  Taka politika se lahko oblikuje le v tesnem sodelovanju s podjetji, sindikati, univerzami, nevladnimi organizacijami in organizacijami potrošnikov.

  > Vodilne pobude strategije

Na vrh

Čemu trajnostna rast?

Prevelika odvisnost od fosilnih goriv

Odvisnost od nafte, plina in premoga:

 • ogroža potrošnike in podjetja ob nenadnih cenovnih spremembah,
 • ogroža gospodarsko varnost,
 • vpliva na podnebne spremembe.

Naravni viri

Svetovno povpraševanje po naravnih virih se bo povečalo in še bolj obremenilo okolje. EU lahko s politiko trajnostnega razvoja pomaga zmanjšati ta pritisk.

Podnebne spremembe

 • Hitreje moramo zmanjšati izpuste CO2 in izkoriščati nove vire, denimo energijo vetra in sonca, ter zajemati in skladiščiti ogljik.
 • Okrepiti moramo tudi odpornost naših gospodarstev na posledice podnebnih sprememb ter zmožnost preprečevanja naravnih nesreč in ukrepanja.

Konkurenčnost

 • Evropska unija mora izboljšati svojo produktivnost in konkurenčnost. Ostati mora vodilna sila pri iskanju okolju prijaznih rešitev, zlasti zaradi vedno večje konkurenčnosti Kitajske in Severne Amerike.
 • Evropa naj bi do leta 2020 prihranila 60 milijard EUR pri uvozu nafte in plina – to je bistvenega pomena za zanesljivo oskrbo z energijo in gospodarstvo.
 • Z nadaljnjim povezovanjem evropskega energetskega trga se lahko BDP poveča za 0,6 % do 0,8 %.
 • Če bo EU 20 % potreb po energiji pokrivala z obnovljivimi viri energije, bo ustvarila 600 000 delovnih mest, še dodatnih 400 000 pa, če bo izpolnila cilj 20-odstotne energetske učinkovitosti.
 • Zaveze za zmanjšanje izpustov bi morali izpolnjevati tako, da bodo prednosti čim večje, stroški pa čim manjši, tudi z uporabo inovativnih tehnoloških rešitev.

Na vrh