AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Udržateľný rast – konkurencieschopnejšie hospodárstvo, ktoré efektívnejšie využíva zdroje a je šetrnejšie k životnému prostrediu

Tráva vyrastajúca z počítačovej klávesnice © iStockphoto

Udržateľný rast sa zakladá na:

 • vybudovaní konkurencieschopnejšieho nízkouhlíkového hospodárstva založeného na efektívnom a udržateľnom využívaní zdrojov;
 • ochrane životného prostredia, znížení emisií a zachovaní biologickej rozmanitosti;
 • zúročovaní vedúcej pozície v oblasti nových ekologických technológií a výrobných postupov;
 • zavedení efektívnych inteligentných rozvodov elektrickej energie využívajúcich informačné a telekomunikačné technológie;
 • využívaní sietí pokrývajúcich celú EÚ s cieľom poskytnúť podnikom (hlavne malým výrobným spoločnostiam) ďalšiu konkurenčnú výhodu;
 • zlepšení podnikateľského prostredia, a to najmä pre MSP;
 • dobre informovaných spotrebiteľoch.

Ciele EÚ týkajúce sa udržateľného rastu zahŕňajú:

 1. 1. zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % do roku 2020 (v porovnaní s úrovňou v roku 1990). EÚ je pripravená zvýšiť svoj záväzok o ďalších 10 %, ak v rámci komplexnej globálnej dohody ostatné priemyselné krajiny podniknú podobné kroky a rozvojové štáty prispejú v súlade so svojimi možnosťami;
 2. 2. zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe na 20 %;
 3. 3. priblíženie sa k 20-percentnému zvýšeniu efektivity využívania energie.

> Všetky ciele na úrovni EÚ

Na začiatok

Ako bude EÚ stimulovať udržateľný rast?

Prostredníctvom dvoch hlavných iniciatív:

 1. 1. Európa efektívne využívajúca zdroje English

  Aby sme úspešne prešli na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje, je nevyhnutné oddeliť náš hospodársky rast od jeho závislosti na energiách prostredníctvom:
  • zníženia emisií CO2;
  • presadzovania vyššej energetickej bezpečnosti;
  • zníženia energetickej náročnosti výrobkov a služieb, ktoré používame.
 2. 2. Priemyselná politika vo veku globalizácieEnglish

  EÚ potrebuje takú priemyselnú politiku, ktorá dokáže podnikom (hlavne malým a stredným) pomôcť reagovať na globalizáciu a hospodársku krízu a prejsť na nízkouhlíkové hospodárstvo prostredníctvom:
  • podpory podnikania, ktorá sa zameriava na zvýšenie konkurencieschopnosti európskych firiem;
  • pokrytia všetkých zložiek (čoraz viac medzinárodného) hodnotového reťazca, od prístupu k surovinám až po popredajné služby.
  Táto politika sa dá úspešne realizovať len v úzkej spolupráci s podnikmi, odbormi, akademickou obcou, mimovládnymi organizáciami a združeniami spotrebiteľov.

  > Všetky hlavné iniciatívy stratégie Európa 2020

Na začiatok

Prečo Európa potrebuje udržateľný rast?

Prílišná závislosť na fosílnych palivách

Naša závislosť na rope, plyne a uhlí:

 • zapríčiňuje, že spotrebitelia a podniky sú vystavení riziku cenových šokov;
 • ohrozuje našu ekonomickú bezpečnosť;
 • prispieva k zmene klímy.

Prírodné zdroje

Celosvetový dopyt po prírodných zdrojoch porastie, čím sa zvýši tlak na životné prostredie. EÚ môže tento tlak zmierniť prostredníctvom svojich politík udržateľného rozvoja.

Zmeny klímy

 • V záujme dosiahnutia našich cieľov v oblasti boja proti zmenám klímy musíme rýchlejšie znižovať množstvo emisií a využiť nové technológie (veterná a slnečná energia, zachytávanie a sekvestrácie uhlíka).
 • Musíme posilniť odolnosť našich ekonomík voči rizikám súvisiacim so zmenou klímy a zároveň zlepšiť našu schopnosť predchádzať prírodným katastrofám a reagovať na ne.

Konkurencieschopnosť

 • EÚ musí zlepšiť svoju produktivitu a konkurencieschopnosť. Potrebuje si v rastúcej konkurencii z Číny a USA udržať svoj prvotný náskok v environmentálnych technológiách.
 • Splnenie našich cieľov v oblasti energie by mohlo do roku 2020 znížiť výdavky vynaložené na dovoz ropy a zemného plynu o 60 miliárd EUR, čo je prínosné nielen z hľadiska finančných úspor, ale aj z hľadiska našej energetickej nezávislosti.
 • Vďaka vyššej integrácii európskeho trhu s energiami by sa HDP Únie mohlo zvýšiť o 0,6 % až 0,8 %.
 • Splnenie 20-percentného cieľa vo využívaní energie z obnoviteľných zdrojov by mohlo priniesť 600 000 nových pracovných miest v EÚ. Ďalších 400 000 by mohlo vzniknúť v dôsledku dosahovania 20-percentného zvýšenia efektivity využívania energie.
 • Plnenie našich záväzkov v oblasti znižovania emisií by malo prebiehať spôsobom, ktorým sa maximalizujú výhody a minimalizujú náklady vrátane šírenia inovatívnych technologických riešení.

Na začiatok