AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Zrównoważony rozwój – w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej dla środowiska i bardziej konkurencyjnej

Źdźbła trawy wyrastające z klawiatury komputera © iStockphoto

Zrównoważony rozwój oznacza:

 • budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,
 • ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodności,
 • wykorzystanie pierwszoplanowej pozycji Europy do opracowania nowych, przyjaznych dla środowiska technologii i metod produkcji,
 • wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych,
 • wykorzystanie sieci obejmujących całą UE do zapewnienia dodatkowej przewagi rynkowej firmom europejskim (zwłaszcza małym przedsiębiorstwom produkcyjnym),
 • poprawienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza w odniesieniu do MŚP
 • pomaganie konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów.

Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują:

 1. 1. do 2020 r. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. UE jest gotowa postawić sobie jeszcze ambitniejszy cel ograniczenia emisji o 30 proc., o ile inne kraje rozwinięte poczynią podobne zobowiązania, a kraje rozwijające się wniosą odpowiedni wkład na miarę swoich możliwości w ramach globalnego, kompleksowego porozumienia.
 2. 2. zwiększenie do 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii,
 3. 3. dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20 proc.

> Wszystkie cele ogólnounijne

Początek strony

W jaki sposób UE wesprze zrównoważony rozwój?

Za pomocą dwóch inicjatyw przewodnich:

 1. 1. Europa efektywnie korzystająca z zasobów English

  Aby możliwe były zmiany w kierunku niskoemisyjnej gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, wzrost gospodarczy UE musi najpierw uniezależnić się od wykorzystania zasobów i energii dzięki:
  • ograniczeniu emisji dwutlenku węgla,
  • działaniom na rzecz większego bezpieczeństwa energetycznego,
  • ograniczeniu intensywności zużycia zasobów przy produkcji, przetwarzaniu i usuwaniu towarów i usług.
 2. 2. Polityka przemysłowa w erze globalizacjiEnglish

  UE potrzebuje polityki przemysłowej, która będzie wspierała przedsiębiorstwa – zwłaszcza małe firmy – w reagowaniu na zmiany, jakie niosą ze sobą globalizacja, kryzys gospodarczy i konieczność przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, poprzez:
  • wspieranie przedsiębiorczości – aby zapewnić europejskim przedsiębiorstwom lepszą kondycję i większą konkurencyjność,
  • uwzględnienie wszystkich elementów coraz bardziej międzynarodowego łańcucha wartości, od surowców aż po usługi posprzedażne.
  Politykę taką można kształtować jedynie w oparciu o współpracę ze światem biznesu, związkami zawodowymi, środowiskami akademickimi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami konsumentów.

  > Wszystkie inicjatywy przewodnie strategii Europa 2020

Początek strony

Dlaczego Europa potrzebuje zrównoważonego rozwoju?

Zbytnie uzależnienie od paliw kopalnych

Uzależnienie UE od ropy, gazu i węgla:

 • naraża konsumentów i przedsiębiorców na ryzyko bolesnego szoku cenowego,
 • zagraża naszemu bezpieczeństwu gospodarczemu,
 • wywołuje niekorzystne zmiany klimatu.

Zasoby naturalne

Globalne zapotrzebowanie na zasoby naturalne stale rośnie, co z kolei zwiększa presję na środowisko. UE może pomóc zmniejszyć tę presję przy pomocy swojej polityki zrównoważonego rozwoju.

Zmiany klimatu

 • Aby osiągnąć nasze cele w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatu, musimy jak najszybciej ograniczyć emisje dwutlenku węgla i w większym stopniu korzystać z nowych technologii, takich jak energia wiatrowa i słoneczna oraz wychwytywanie i pochłanianie dwutlenku węgla.
 • Musimy wzmocnić odporność naszych systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększyć możliwości zapobiegania klęskom żywiołowym i reagowania na nie.

Konkurencyjność

 • UE musi podnieść wydajność i konkurencyjność swojego przemysłu. Musi utrzymać swoją wiodącą pozycję w dziedzinie rozwiązań ekologicznych, zwłaszcza w obliczu rosnącej konkurencji ze strony Chin i Ameryki Północnej.
 • Osiągnięcie celów w zakresie energii pozwoliłoby Europie zaoszczędzić do 2020 r. 60 mld euro na imporcie ropy naftowej i gazu, co miałoby zasadnicze znaczenie zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, jak i ze względów ekonomicznych.
 • Dalsza integracja europejskiego rynku energii może przynieść dodatkowe 0,6 do 0,8 proc. PKB.
 • Gdyby 20 proc. swojego zapotrzebowania na energię Europie udało się pokrywać ze źródeł odnawialnych, w UE mogłoby powstać ponad 600 tys. miejsc pracy. Dodatkowe 400 tys. powstałoby, gdybyśmy zrealizowali cel dotyczący 20-procentowej efektywności energetycznej.
 • Nasze zobowiązania w zakresie ograniczenia emisji należy wypełniać w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać zalety tego procesu i utrzymać jego koszty na jak najniższym poziomie, między innymi poprzez szerzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Początek strony