AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Duurzame groei voor een concurrerende groene economie die zuinig omgaat met grondstoffen.

Grassprieten groeien uit het toetsenbord van een computer © iStockphoto

Duurzame groei betekent:

 • een concurrerende, CO2-arme economie die zuinig en duurzaam omgaat met grondstoffen
 • zorg voor het milieu, minder emissies, behoud van biodiversiteit
 • profiteren van de Europese voorlopersrol op het gebied van groene technologie
 • slimme elektriciteitsnetwerken
 • Europese netwerken benutten voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, vooral van kleine industriële bedrijven
 • zakendoen gemakkelijker maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf
 • de consument in staat stellen weloverwogen keuzes te maken.

De EU-doelstellingen voor duurzame groei zijn:

 1. 1. Tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20% verminderen in vergelijking met 1990. De EU wil in een wereldwijd akkoord zelfs instemmen met een vermindering met 30% als de andere geïndustrialiseerde landen een vergelijkbare inspanning leveren en de ontwikkelingslanden naar vermogen bijdragen.
 2. 2. Het aandeel van duurzame energiebronnen verhogen tot 20% van het totale eindverbruik.
 3. 3. De energie-efficiëntie met 20% verhogen

> Alle EU-doelstellingen

Naar boven

Hoe denkt de EU dit tot stand te brengen?

Door middel van twee kerninitiatieven:

 1. 1. Efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa English

  Onze economische groei moet worden losgekoppeld van het gebruik van grondstoffen en energie door
  • de CO2-uitstoot te verminderen
  • de energievoorziening te zeker te stellen
  • grondstoffen efficiënter te gebruiken
 2. 2. Industriebeleid in een tijd van globaliseringEnglish

  Het Europese bedrijfsleven en vooral de kleine bedrijven worstelen met de gevolgen van de globalisering, crisis en overgang naar een CO2-arme economie. De EU moet hen helpen door
  • ondernemerschap aan te moedigen, om de Europese bedrijven sterker en concurrerender te maken
  • rekening te houden met alle aspecten van de steeds internationaler wordende economie, van de beschikbaarheid van grondstoffen tot de dienstverlening na verkoop
  Dit beleid kan alleen tot stand komen in nauwe samenwerking met bedrijfsleven, vakbonden, universiteiten, ngo's en consumentenorganisaties.

  > Alle kerninitiatieven van Europa 2020

Naar boven

Waarom heeft Europa duurzame groei nodig?

Te grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

Onze afhankelijkheid van olie, gas en steenkool

 • maakt consumenten en bedrijven kwetsbaar voor ontwrichtende prijsschokken
 • bedreigt onze economische zekerheid
 • draagt bij tot de klimaatverandering

Grondstoffen

De internationale concurrentie om grondstoffen zal scherper worden en daarom het milieu onder druk zetten. De EU kan bijdragen tot een oplossing van deze problemen via een duurzaam ontwikkelingsbeleid.

Klimaatverandering

 • Om onze klimaatdoelstellingen te halen, moeten we de uitstoot sneller verminderen en gebruik maken van nieuwe technologieën zoals windenergie, zonne-energie en CO2-opslag.
 • We moeten ervoor zorgen dat onze economie veerkrachtig genoeg is om klimaatrisico's op te vangen en dat we rampen naar behoren kunnen voorkomen en opvangen.

Concurrentievermogen

 • De EU moet haar productiviteit verhogen en haar concurrentiepositie verbeteren. We moeten onze voorsprong op het gebied van groene technologie behouden, ondanks de toenemende concurrentie uit China en Noord-Amerika.
 • Als we onze energiedoelstellingen halen, kunnen we tegen 2020 zestig miljard euro besparen op de invoer van olie en gas, wat essentieel is voor de economie en de energievoorziening.
 • Verdere integratie van de Europese markt voor energie kan het bbp met 0,6% tot 0,8% verhogen.
 • Als 20% van de Europese energiebehoefte met duurzame energie wordt gedekt, kan dit de EU 600.000 banen opleveren. Als we de doelstelling van 20% meer energie-efficiëntie halen, levert dat nog eens 400.000 banen op.
 • We moeten onze emissiereductieafspraken nakomen op een manier die maximale voordelen met minimale kosten combineert, onder meer door meer gebruik te maken van innovatieve technologieën.

Naar boven