AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

Fás inbhuanaithe - do gheilleagar níos glaise, níos iomaíche agus éifeachtúil in acmhainní

Buinneáin féir ag fás as méarchlár ríomhaire © iStockphoto

Is ionann fás inbhuanaithe agus:

 • geilleagar iomaíoch ísealcharbóin a thógáil, a bhaineann úsáid inbhuanaithe, éifeachtúil as acmhainní
 • an comhshaol a chosaint, agus cailliúint na bithéagsúlachta a chosc
 • teacht i dtír ar cheannaireacht na hEorpa i bhforbairt teicneolaíochtaí glasa agus modhanna táirgthe nua
 • greillí leictreachais cliste éifeachtúla a thabhairt isteach
 • leas a bhaint as líonraí ar scála an AE chun buntáiste breise iomaíoch a thabhirt dár ngnóthais (go háirithe mionghnóthais mhonaraíochta)
 • an timpeallacht ghnó a fheabhsú, go háirithe do GBManna
 • cabhrú le tomhaltóirí chun roghanna eolacha glasa a dhéanamh.

Ar spriocanna an AE don fhás inbhuanaithe tá:

 1. 1. astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú faoi bhun 20% faoi 2020 i gcomparáid le leibhéil 1990. Tá an AE sásta dul níos sia agus laghdú faoi 30% má dhéanann tíortha forbartha eile ceangaltais ar aon dul leis sin agus má dhéanann na tíortha forbraíochta de réir a gcumais, mar chuid de chomhaontú cuimsitheach domhanda.
 2. 2. cion nan-athnuaiteán sa tomhaltas fuinnimh deiridh a mhéadú go 20%
 3. 3. bogadh i dtreo mhéadú 20% in éifeachtúlacht fuinnimh

> Gach sprioc ag leibhéal an AE

Barr

Conas a threiseoidh an AE fás inbhuanaithe?

Trí 2 threoir-thionscnamh:

 1. 1. Eoraip éifeachtach in acmhainní English

  Chun tacú leis an athrú i dtreo geilleagair ísealcharbóin, éifeachtaigh in acmhainní, ní mór an nasc idir ár bhfás geilleagrach agus úsáid acmhainní is fuinnimh a bhriseadh trí:
  • astaíochtaí CO2 a laghdú
  • breis tairiseachta fuinnimh a chur chun cinn
  • déine úsáid is thomhaltas na n-acmhainní againn a laghdú
 2. 2. Beartas tionsclaíochta do ré an domhandaitheEnglish

  Is gá beartas tionsclaíoch don AE a thacóidh le gnóthais – go háirithe mionghnóthais – agus iad ag freagairt don domhandú, don ghéarchéim gheilleagrach is don athrú go geilleagar ísealcharbóin, trí:
  • tacú le fiontraíocht - chun gnóthais Eorpacha a dhéanamh níos aclaí is níos iomaíche
  • gach cuid den slabhra luacha idirnáisiiúnta a chumhdach - ó rochtain ar amhábhair go seirbhís iardhíola.
  Ní féidir an beartas sin a cheapadh ach i ndlúthchomhar le lucht gnó, le ceardchumainn, le hacadúlaigh, le hENRanna is le heagrais tomhaltóirí.

  > Gach treoir-thionscnamh Eoraip 2020

Barr

Cad ina thaobh gur gá fás inbhuanaithe don Eoraip?

Róspleáchas ar bhreoslaí iontaise

Déanann ár spleáchas ar ola, ar ghás is ar ghual:

 • tomhaltóirí agus gnóthais leochaileach do thurraingí praghas costasacha, díobhálacha,
 • ár slándáil gheilleagrach a chur i mbaol
 • treisiú ar athrú na haeráide.

Acmhainní nádúrtha

Dianóidh iomaíocht dhomhanda ar son acmhainní nádúrtha is cuirfidh sé brú ar an gcomhshaol. Tig leis an AE cabhrú chun na brúnna sin a laghdú trína chuid beartas um fhorbairt inbhuanaithe.

Athrú aeráide

 • Chun ár gcuspóirí aeráide a bhaint amach, ní mór astaíochtaí a laghdú níos tapúla agus leas a bhaint as teicneolaíochtaí nua amhail cumhacht gaoithe is gréine agus gabháil is forlámhú carbóin.
 • Ní mór dúinn athléimneacht ár ngeilleagar ar phriacail aeráide, is ár gcumas chun tubaistí a chosc is freagairt dóibh, a neartú.

Cumas Iomaíochta

 • Ní mór don AE a tháirgeacht agus a iomaíochas a fheabhsú. Caithfidh an AE fanacht chun tosaigh i réitigh ghlasa, go háirithe i bhfianaise ghéarú na hiomaíochta ón tSín is ó Mheiriceá Thuaidh.
 • Dá mbaintí ár gcuspóirí fuinnimh amach, shábhálfaí €60 billiún ar bhille allmhairithe ola is gáis faoi 2020 – rud is gá ar chúiseanna geilleagracha is tairiseachta fuinnimh araon.
 • A thuilleadh comhtháthaithe ar mhargadh fuinnimh na hEorpa, chuirfeadh sé 0.6% go 0.8% leis an OTI.
 • Ach 20% de riachtanais fuinnimh na hEorpa a fháil ó fhoinsí in-athnuaite, chruthófaí breis is 600 000 post san AE – agus 400 000 nach iad má bhainimid an sprioc 20% éifeachtúlachta fuinnimh amach.
 • Ár gceangaltais maidir le hastaíochtaí a laghdú, ba chóir iad a chomhall ar shlí a uasmhéadaíonn tairbhe is a íoslaghdaíonn costais - ar a n-áirítear trí réitigh theicniúla nuálacha a leathadh.

Barr