AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

Kestävä kasvu – resurssitehokkaampi, vihreämpi ja kilpailukykyisempi talous

Vihreä ruoho pilkistää tietokoneen näppäimistön välistä © iStockphoto

Kestävä kasvu tarkoittaa sitä, että

 • rakennetaan vähähiilinen, entistä kilpailukykyisempi sekä resursseja tehokkaasti ja kestävästi käyttävä talous
 • edistetään ympäristönsuojelua ja estetään biologisen monimuotoisuuden heikkeneminen
 • hyödynnetään sitä, että EU on muita edellä uusien vihreiden teknologioiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä
 • investoidaan energiatehokkaisiin älykkäisiin sähköverkkoihin
 • valjastetaan EU:n laajuiset verkot vahvistamaan yritysten (etenkin pienten teollisuusyritysten) kilpailuetua
 • parannetaan yritysten ja erityisesti pk-yritysten liiketoimintaympäristöä
 • autetaan kuluttajia tekemään ekologisesti perusteltuja valintoja.

Kestävää kasvua koskevat EU:n tavoitteet:

 1. 1. Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. EU on valmis vähentämään päästöjä jopa 30 prosentilla osana maailmanlaajuista ja kattavaa sopimusta, jos muut teollisuusmaat tekevät samanlaisia sitoumuksia ja kehitysmaat osallistuvat päästövähennyksiin valmiuksiensa mukaan.
 2. 2. Uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukäytöstä nostetaan 20 prosenttiin
 3. 3. Energiatehokkuutta parannetaan 20 prosenttia

> EU-tavoitteet

Sivun alkuun

Miten EU edistää kestävää kasvua

EU vauhdittaa kestävää kasvua kahdella lippulaivahankkeella:

 1. 1. Resurssitehokas Eurooppa English

  Jotta EU voi siirtyä resurssitehokkaaseen, vähähiiliseen talouteen, talouskasvu ei saa enää riippua resurssien ja energian käytöstä. Tähän päästään
  • vähentämällä hiilidioksidipäästöjä
  • lisäämällä energiavarmuutta
  • luopumalla runsaasti luonnonvaroja kuluttavista tuotteista ja prosesseista
 2. 2. Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikkaEnglish

  EU:n teollisuuspolitiikan on tuettava yrityksiä ja etenkin pk-yrityksiä, kun ne vastaavat globalisaation, talouskriisin ja vähähiiliseen talouteen siirtymisen haasteisiin. Lippulaivahankkeessa
  • tuetaan yrittäjyyttä eurooppalaisten yritysten kunnon ja kilpailukyvyn parantamiseksi
  • käsitellään kansainvälistyvän arvonlisäketjun kaikkia osatekijöitä raaka-aineiden saannista myynnin jälkeisiin palveluihin.
  Uuden teollisuuspolitiikan suunnittelu on mahdollista ainoastaan tiiviissä yhteistyössä teollisuuden, ammattiliittojen, tiedeyhteisön, kansalaisjärjestöjen ja kuluttajajärjestöjen kanssa.

  > Eurooppa 2020 -lippulaivahankkeet

Sivun alkuun

Miksi EU:ssa tarvitaan kestävää kasvua

Liiallinen riippuvuus fossiilisista polttoaineista

EU on liian riippuvainen öljystä, kaasusta ja kivihiilestä, mikä

 • altistaa kuluttajat ja yritykset äkillisille hinnanmuutoksille, joista aiheutuu haittaa ja kustannuksia
 • uhkaa taloudellista turvallisuutta
 • edistää ilmastonmuutosta.

Luonnonvarat

Maailmanlaajuinen kilpailu luonnonvaroista kiristyy edelleen tulevaisuudessa, mikä aiheuttaa kasvavia paineita ympäristölle. EU voi kestävää kehitystä koskevalla politiikallaan auttaa vähentämään näitä paineita.

Ilmastonmuutos

 • Jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa, päästöjä on vähennettävä aiempaa nopeammin ja uusien teknologioiden, kuten tuuli- ja aurinkoenergian sekä hiilidioksidin talteenoton ja sitomisen, mahdollisuuksia on hyödynnettävä.
 • EU:n on myös vahvistettava taloutensa kykyä kestää ilmastouhkia ja lisättävä valmiuksiaan ehkäistä katastrofeja ja vastata niihin.

Kilpailukyky

 • EU:n on parannettava tuottavuuttaan ja kilpailukykyään. Sen on myös säilytettävä johtoasemansa ympäristöä säästävän tekniikan markkinoilla, vaikka kilpailu kiristyy Kiinan, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa.
 • Energiatavoitteiden saavuttaminen voisi johtaa vuoteen 2020 mennessä 60 miljardin euron säästöihin öljyn ja kaasun tuonnissa. Tämä on tärkeää sekä taloudellisista syistä että energiavarmuuden lisäämisen vuoksi.
 • Edistyminen Euroopan energiamarkkinoiden yhdentämisessä voi lisätä BKT:tä 0,6–0,8 prosenttia.
 • Jos EU:n tavoite tuottaa 20 prosenttia energiasta uusiutuvista lähteistä saavutetaan, voi syntyä yli 600 000 työpaikkaa. Tavoite parantaa energiatehokkuutta 20 prosenttia voi puolestaan tuoda 400 000 uutta työpaikkaa.
 • EU:n päästöjenvähennyssitoumukset olisi täytettävä siten, että edut ovat mahdollisimman suuret ja kulut mahdollisimman pienet, esimerkiksi ottamalla laajalti käyttöön innovatiivisia teknisiä sovelluksia.

Sivun alkuun