AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Jätkusuutlik majanduskasv ressursitõhusa, loodussäästlikuma ja konkurentsivõimelisema majanduse huvides

Muru arvutiklaviatuuril © iStockphoto

Jätkusuutlik majanduskasv tähendab järgmist:

 • konkurentsivõimelisema vähese süsinikdioksiidiheitega majanduse rajamine, kus varusid kasutatakse tõhusalt ja säästvalt
 • keskkonna kaitsmine, heidete vähendamine ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine
 • rahaline panustamine Euroopa juhtpositsiooni uute loodussõbralike tehnoloogiate ja tootmismeetodite arendamisel
 • tõhusate arukate elektrivõrgustike rajamine
 • kogu ELi hõlmavate võrgustike arendamine, et anda meie ettevõtetele (konkreetselt väiketootjatele) täiendav konkurentsieelis
 • ettevõtluskeskkonna parandamine, eelkõige VKEde jaoks
 • tarbijate abistamine teadlike valikute tegemisel.

ELi eesmärgid seoses jätkusuutliku majanduskasvuga hõlmavad järgmist:

 1. 1. kasvuhoonegaaside heidete vähendamine 2020. aastaks 20 % võrra võrrelduna 1990. aasta tasemega. EL on valmis minema kaugemale ning vähendama heiteid 30 %, kui ülemaailmse kokkuleppe raames teised tööstusriigid võtavad enesele samasugused kohustused ja arenguriigid panustavad vastavalt oma võimetele
 2. 2. taastuvenergia osakaalu suurendamine kogutarbimises kuni 20%-ni
 3. 3. energiatõhususe suurendamine kuni 20 %

> Kõik ELi tasandi eesmärgid

Üles

Kuidas EL annab tõuke jätkusuutlikule majanduskasvule?

Kahe juhtalgatuse abil:

 1. 1. Ressursitõhus Euroopa English

  Ressursitõhusale vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele ülemineku toetamiseks tuleb meil majanduskasv siduda lahti varude ja energia kasutamisest:
  • vähendades süsinikdioksiidi heiteid
  • edendades energia tarnekindlust
  • vähendades varude kasutamise ja tarbimise intensiivsust
 2. 2. Üleilmastumise ajastu tööstuspoliitikaEnglish

  EL vajab tööstuspoliitikat, mis toetab ettevõtteid (eelkõige väikeettevõtteid) nende kohanemisel üleilmastumise, majanduskriisi ning üleminekuga vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele:
  • toetades ettevõtlust, muutes Euroopa ettevõtted tugevamaks ja konkurentsivõimelisemaks
  • hõlmates järjest rahvusvahelisemat terviklikku väärtusahelat alates juurdepääsust toormele kuni müügijärgse teeninduseni.
  Seda poliitikat saab kavandada ainult tihedas koostöös ettevõtetega, ametiühingutega, teadusringkondadega, tarbija- ning valitsusväliste organisatsioonidega.

  > Kõik Euroopa 2020 juhtalgatused

Üles

Miks Euroopa vajab jätkusuutlikku majanduskasvu?

Liigne sõltuvus fossiilkütustest

Meie sõltuvus naftast, gaasist ja kivisöest:

 • muudab tarbijad ja ettevõtjad haavatavaks seoses kahjumlike ja kalliste hinnakõikumistega
 • on meie majandusele turvaohuks
 • mõjutab kliimamuutust.

Loodusvarad

Ülemaailmne konkurents loodusressurssidele suureneb ning see survestab keskkonda. EL saab aidata neid pingeid vähendada oma jätkusuutlikku arengut käsitleva poliitika abil.

Kliimamuutused

 • Oma kliimamuutuste alaste eesmärkide saavutamiseks peame vähendama heiteid veelgi kiiremas tempos ja looma uued tehnoloogiad, mis põhinevad tuule- ja päikeseenergial ning hõlmavad süsinikdioksiidi kogumist ja sekvestratsiooni.
 • Peame tugevdama oma majanduse vastupanuvõimet kliimaga seotud ohtudele ning suurendama suutlikkust katastroofide ärahoidmisel ja neile reageerimisel.

Konkurentsivõime

 • EL peab parandama oma tootlikkust ja konkurentsivõimet. EL peab säilitama oma algse juhtpositsiooni keskkonnasõbralike lahenduste loomisel, eelkõige seoses kasvava konkurentsiga Hiina ja Põhja-Ameerika poolt.
 • Meie energeetikaalaste eesmärkide täitmine võib 2020. aastaks hoida kokku 60 miljardit eurot seoses Euroopa maksetega imporditud nafta ja gaasi eest. See on oluline nii energiaturvalisuse, kui ka majanduse seisukohast.
 • Euroopa energiaturu edasine integratsioon võib kasvatada SKPd 0,6–0,8 %.
 • Rahuldades Euroopa energiavajadusest 20 % taastuvate allikate arvel, võib ELis luua üle 600 000 töökoha, ning täiendavalt veel 400 000, kui täidame 20 %-lise energiatõhususe eesmärgi.
 • Meie heidete vähendamise kohustused peaksid saama täidetud selliselt, et tulu oleks maksimaalne ja kulu minimaalne. Seda tuleb teha muu hulgas ka innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste kasutamise abil.

Üles