Βιώσιμη ανάπτυξη – προώθηση μιας πιο πράσινης, ανταγωνιστικής και αποτελεσματικής στη χρήση των πόρων ο

Γρασίδι ξεπροβάλλει από πληκτρολόγιο υπολογιστή © iStockphoto

Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει:

 • οικοδόμηση μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα που κάνει αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των πόρων της
 • προστασία του περιβάλλοντος , μείωση των εκπομπών και αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας
 • αξιοποίηση της πρωτοπορίας της Ευρώπης στην ανάπτυξη νέων πράσινων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής
 • εγκατάσταση αποδοτικών και έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
 • εκμετάλλευση των δικτύων σε επίπεδο ΕΕ για να ενισχυθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων (ιδίως των μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων)
 • βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις ΜΜΕ
 • παροχή βοήθειας στους καταναλωτές για να κάνουν σωστές επιλογές.

Οι στόχοι της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη

 1. 1. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020. Η ΕΕ είναι έτοιμη να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση κατά 30% με την προϋπόθεση ότι και οι άλλες αναπτυγμένες χώρες θα αναλάβουν ανάλογες δεσμεύσεις και ότι οι αναπτυσσόμενες θα συμβάλουν ανάλογα με τις ικανότητές τους, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης παγκόσμιας συμφωνίας.
 2. 2. Αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%
 3. 3. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%

> Όλοι οι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ

Αρχή σελίδας

Πώς θα τονώσει η ΕΕ τη βιώσιμη ανάπτυξη;

Μέσω δύο εμβληματικών πρωτοβουλιών:

 1. 1. Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της English

  Για να ενισχυθεί η μετάβαση προς μια αποτελεσματική στη χρήση των πόρων οικονομία, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, είναι αναγκαία η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση πόρων και ενέργειας με:
  • τη μείωση των εκπομπών CO2
  • την προώθηση μεγαλύτερης ενεργειακής ασφάλειας
  • τη μείωση του βαθμού εκμετάλλευσης φυσικών πόρων για τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε και καταναλώνουμε
 2. 2. Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησηςEnglish

  Η ΕΕ χρειάζεται μια βιομηχανική πολιτική που θα βοηθά τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρές, να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της οικονομικής κρίσης και της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτό θα επιτευχθεί:
  • στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, για να γίνουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές και αποτελεσματικές
  • συνεκτιμώντας όλους τους κρίκους της ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένης αλυσίδας αξίας -από την πρόσβαση στις πρώτες ύλες έως τις υπηρεσίες μετά την πώληση.
  Η πολιτική αυτή μπορεί να καταρτιστεί μόνο μέσω της στενής συνεργασίας με επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, πανεπιστημιακούς φορείς, ΜΚΟ και οργανώσεις καταναλωτών.

  > Όλες οι εμβληματικές πρωτοβουλίες "Ευρώπη 2020"

Αρχή σελίδας

Γιατί χρειάζεται η Ευρώπη μια βιώσιμη ανάπτυξη;

Υπερβολική εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα

Η εξάρτησή μας από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα:

 • εκθέτει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε επιζήμιες και δαπανηρές διακυμάνσεις των τιμών,
 • απειλεί την οικονομική μας ασφάλεια,
 • συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή.

Φυσικοί πόροι

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για τους φυσικούς πόρους προβλέπεται να ενταθεί με αποτέλεσμα να ασκηθεί πίεση στο περιβάλλον. Η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη μείωση αυτών των πιέσεων μέσω των πολιτικών της για βιώσιμη ανάπτυξη.

Κλιματική αλλαγή

 • Για να επιτύχουμε τους στόχους μας για το κλίμα, είναι αναγκαίο να μειώσουμε ταχύτερα τις εκπομπές άνθρακα και να αξιοποιήσουμε νέες τεχνολογίες, όπως η αιολική και ηλιακή ενέργεια καθώς και η δέσμευση και απομόνωση άνθρακα.
 • Πρέπει ακόμη να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των οικονομιών μας στους κλιματικούς κινδύνους και την ικανότητά μας για πρόβλεψη και αντιμετώπιση των καταστροφών.

Ανταγωνιστικότητα

 • Η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Είναι σκόπιμο να διατηρήσει το προβάδισμά της στις πράσινες λύσεις, κυρίως ενόψει του εντεινόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα και τη Βόρειο Αμερική.
 • Με την επίτευξη των ενεργειακών μας στόχων, η Ευρώπη θα εξοικονομήσει 60 δισεκατομμύρια ευρώ από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέχρι το 2020, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για την ενεργειακή μας ασφάλεια όσο και για την οικονομία μας.
 • Η περαιτέρω πρόοδος στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 0,6% έως 0,8%.
 • Η επίτευξη του στόχου για ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό 20% μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες από 600.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ, και επιπλέον 400.000 αν επιτύχουμε τον στόχο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%.
 • Οι δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών πρέπει να υλοποιηθούν κατά τρόπο που να μεγιστοποιεί τα οφέλη και να ελαχιστοποιεί τις δαπάνες, μεριμνώντας ταυτόχρονα για τη διάδοση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων.

Αρχή σελίδας