AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Udržitelný růst – konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomika méně náročná na zdroje

Z počítačové klávesnice raší lístečky trávy © iStockphoto

Udržitelný růst znamená:

 • Vytvořit konkurenceschopnější nízkouhlíkovou ekonomiku, která rozumným a udržitelným způsobem využívá všechny zdroje.
 • Chránit životní prostředí, snížit objem emisí a zabránit úbytku biologické rozmanitosti.
 • Využít náskoku, který Evropa má ve vývoji nových ekologických technologií a výrobních postupů.
 • Zavést výkonné a inteligentní rozvodné sítě elektrické energie.
 • Využívat celoevropské sítě, a dodat tak podnikům v EU (především pak malým výrobním firmám) další konkurenční výhodu.
 • Zlepšovat podnikatelské prostředí, zejména v případě malých a středních podniků.
 • Umožnit spotřebitelům, aby se na základě dostatečných informací mohli co nejlépe rozhodnout.

Cíle Evropské unie v oblasti udržitelného růstu:

 1. 1. Snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % (v porovnání se stavem v roce 1990). Evropská unie je připravena zvýšit tento cíl až na 30 %, pokud se v rámci celosvětové dohody zaváží i další rozvinuté země učinit totéž a pokud se v rámci svých možností na tomto cíli budou podílet i rozvojové země.
 2. 2. Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v celkové energetické spotřebě na 20 %.
 3. 3. Dosáhnout 20% zvýšení energetické účinnosti.

> Všechny cíle Evropské unie

Začátek stránky

Jak bude Evropská unie udržitelný růst stimulovat?

Prostřednictvím 2 stěžejních iniciativ:

 1. 1. Evropa méně náročná na zdroje English

  Přechod k nízkouhlíkové ekonomice a ekonomice, která využívá zdroje účinným způsobem, musí vést přes ukončení závislosti ekonomického růstu na zdrojích a energii. K tomu je potřeba:
  • snížit emise CO2
  • prosazovat větší spolehlivost energetických dodávek
  • snížit intenzitu využívání a spotřeby zdrojů
 2. 2. Průmyslová politika pro éru globalizaceEnglish

  Evropská unie potřebuje takovou průmyslovou politiku, která podporuje podniky (zejména ty malé) a pomáhá jim prosperovat v podmínkách globalizace, čelit hospodářské krizi a uskutečnit přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Proto tato politika musí:
  • Podporovat podnikání, a zvyšovat tím aktivitu a konkurenceschopnost evropských podniků.
  • Počítat se všemi složkami hodnotového řetězce, který stále více nabývá mezinárodního charakteru, od nákupu surovin po služby pro koncového zákazníka.
  Takovouto politiku lze vypracovat pouze v úzké spolupráci s podniky, odborovými organizacemi, vysokými školami, nevládními organizacemi a spotřebitelskými organizacemi.

  > Všechny stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020

Začátek stránky

Proč Evropa udržitelný růst potřebuje?

Přílišná závislost na fosilních palivech

Naše závislost na ropě, zemním plynu a uhlí je nevýhodná z řady důvodů:

 • spotřebitelé a podniky jsou vystaveni tvrdým a ničivým cenovým šokům
 • je ohrožena naše ekonomická bezpečnost
 • fosilní paliva se podílí na změně klimatu

Přírodní zdroje

Celosvětový zájem o přírodní zdroje se bude stupňovat, což povede k většímu ohrožení životního prostředí. Politika udržitelného rozvoje Evropské unie by mohla pomoci tuto zátěž zmírnit.

Změna klimatu

 • K dosažení cílů v oblasti klimatu musíme zrychlit tempo snižování emisí a začít využívat nové technologie, např. energii ze slunce a větru nebo zachycování a ukládání uhlíku.
 • Musíme rovněž zvýšit odolnost našich ekonomik vůči rizikům vyplývajícím ze změny klimatu a zvýšit naši schopnost předcházet katastrofám a reagovat na ně.

Konkurenceschopnost

 • EU musí zvýšit svoji produktivitu a konkurenceschopnost. Musí si udržet náskok, který má v oblasti ekologických řešení, a zejména si dát pozor na zvyšující se konkurenci Číny a Severní Ameriky v této oblasti.
 • Pokud Evropská unie splní své cíle v energetické oblasti, mohla by do roku 2020 snížit dovoz ropy a zemního plynu o 60 miliard eur, což by se pozitivně odrazilo nejen na spolehlivosti energetických dodávek, ale i na evropském hospodářství jako celku.
 • Jestliže pokročíme v integraci evropského trhu s energiemi, můžeme zvýšit růst HDP o 0,6 % až 0,8 %.
 • Pokud bude 20 % naší energetické potřeby pocházet z obnovitelných zdrojů, může v Unii dojít k vytvoření více než 600 000 nových pracovních míst. Dalších 400 000 pak může vzniknout, pokud se podaří zvýšit energetickou účinnost o 20 %.
 • Závazky týkající se snižování emisí je třeba plnit tak, aby docházelo k maximalizaci přínosu za minimálních nákladů, např. zaváděním pokrokových technických řešení.

Začátek stránky