Устойчив растеж — за по-екологична и по-конкурентноспособна икономика, използваща ресурсите по-ефектив

Стръкчета трева, поникнали от клавиатура на компютър © iStockphoto

Устойчив растеж означава:

 • изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин
 • опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие
 • възползване от водещата позиция на Европа в разработването на нови екологични технологии и производствени методи
 • въвеждане на ефикасни интелигентни електроразпределителни мрежи
 • използване на мрежи в европейски мащаб за предоставяне на допълнително конкурентно предимство на нашите предприятия (и особено на малките производители)
 • подобряване на условията за бизнес, особено за малките и средни предприятия
 • помагане на потребителите да правят добре осведомен избор.

Някои от целите на ЕС за устойчив растеж са:

 1. 1. намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % спрямо равнищата от 1990 г. до 2020 г. ЕС е готов да намали емисиите си дори с 30 %, ако и други развити страни поемат подобен ангажимент и ако развиващите се страни допринесат според възможностите си, като част от всеобхватно световно споразумение
 2. 2. увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на енергия до 20 %
 3. 3. постигане на 20 % увеличение на енергийната ефективност

> Всички цели на равнище ЕС

Начало на страницата

Как ЕС ще подкрепи устойчивия растеж?

Чрез 2 водещи инициативи:

 1. 1. Европа за ефективно използване на ресурсите English

  За да успеем да преминем към нисковъглеродна, ефективно използваща ресурсите икономика, икономическият ни растеж трябва да бъде отделен от използването на ресурси и енергия чрез:
  • намаляване на емисиите на въглероден диоксид
  • насърчаване на по-голяма енергийна сигурност
  • намаляване на количеството ресурси, които използваме и консумираме
 2. 2. Индустриална политика за ерата на глобализациятаEnglish

  ЕС се нуждае от промишлена политика, която помага на предприятията, и особено на малките предприятия, да се справят с глобализацията, икономическата криза и прехода към нисковъглеродна икономика чрез:
  • подпомагане на предприемачеството – за по-силни и по-конкурентоспособни предприятия в Европа
  • обхващане на всички части от все по-международната верига на стойността – от достъпа до суровини до обслужването след продажбата.
  Тази политика може да бъде разработена само в тясно сътрудничество с предприятията, профсъюзите, академичните среди, неправителствените организации и организациите на потребители.

  > Всички водещи инициативи на „Европа 2020“

Начало на страницата

Защо Европа се нуждае от устойчив растеж?

Свръхзависимост от изкопаеми горива

Нашата зависимост от нефт, газ и въглища:

 • прави потребителите и предприятията уязвими от неблагоприятни и скъпоструващи ценови шокове
 • застрашава икономическата ни сигурност
 • допринася за изменението на климата.

Природни ресурси

Световната конкуренция за природни ресурси ще се засили и ще окаже натиск върху околната среда. ЕС може да помогне за намаляване на този натиск чрез своите политики за устойчиво развитие.

Изменение на климата

 • За да постигнем целите си за климата, трябва да намалим емисиите по-бързо и да усвоим нови технологии като генерирането на вятърна и слънчева енергия и улавянето и поглъщането на въглероден диоксид.
 • Трябва също да направим нашите икономики по-независими от климатични рискове и да развием способността си за предотвратяване и реагиране на бедствия.

Конкурентоспособност

 • ЕС трябва да подобри производителността и конкурентоспособността си. и да запази началната си преднина в сферата на екологичните технологии, особено предвид все по-силната конкуренция от Китай и Северна Америка.
 • Изпълнението на енергийните ни цели може да намали разходите на Европа за внос на нефт и газ с 60 млрд. евро до 2020 г., а това е от съществено значение както за енергийната сигурност, така и за икономиката.
 • Допълнителната интеграция на европейския енергиен пазар може да увеличи БВП с 0,6 % до 0,8 %.
 • Задоволяването на 20 % от енергийните нужди на Европа от възобновяеми източници на енергия може да създаде 600 000 работни места в ЕС, а други 400 000 могат да бъдат създадени, ако постигнем целта за 20 % енергийна ефективност.
 • Трябва да изпълним поетите от нас ангажименти за намаляване на емисиите, така че да извлечем максимална полза с минимални разходи, включително чрез разпространение на новаторски технологични решения.

Начало на страницата