AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Inteligentný rast

Dievča usmievajúce sa pred tabuľou, na ktorej je nakreslený diplom a maturitná čiapka © iStockphoto

inteligentný rast znamená zlepšenie výkonnosti EÚ v týchto oblastiach:

 • vzdelávanie (ako motivovať ľudí k tomu, aby sa vzdelávali a prispôsobili svoje zručnosti súčasným požiadavkám);
 • výskum a inovácie (vytváranie nových produktov a služieb, ktoré budú generovať rast a nové pracovné miesta a prispejú k riešeniu sociálnych problémov);
 • digitálna spoločnosť (využívanie informačných a komunikačných technológií).

 

Ciele EÚ týkajúce sa inteligentného rastu zahŕňajú:

 1. 1. úroveň spoločných verejných a súkromných investícií do výskumu a vývoja by mala dosiahnuť 3 % HDP EÚ a podmienky pre výskum, vývoj a inovácie by sa mali zlepšiť;
 2. 2. prostredníctvom vyššej zamestnanosti mladých ľudí, žien, starších osôb, ľudí s nízkou kvalifikáciou a legálnych migrantov by sa do roku 2020 mala dosiahnuť 75-percentná miera zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov;
 3. 3. zvýšenie efektivity vzdelávania, najmä:
  – zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %;
  – zvýšenie podielu obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské alebo ekvivalentné vzdelanie, na minimálne 40 %.

> Všetky ciele na úrovni EÚ

Na začiatok

Ako bude EÚ stimulovať hospodársky rast?

Prostredníctvom troch hlavných iniciatív:

 1. 1. Digitálna agenda pre Európu English

  vytvorenie jednotného digitálneho trhu využívajúceho rýchly alebo veľmi rýchly internet a interoperabilné aplikácie:
  • do roku 2013: širokopásmový internet bude dostupný na celom území EÚ;
  • do roku 2020: oveľa rýchlejší internet (30 Mbps alebo viac) bude dostupný na celom území EÚ;
  • do roku 2020: aspoň 50 % európskych domácností by malo mať internetové pripojenie s rýchlosťou nad 100 Mbps.
 2. 2. Inovácia v Únii English
  • v oblasti výskumu, vývoja a inovácií opätovný dôraz na najvýznamnejšie výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť (napr. zmena klímy, efektivita využívania energie a zdrojov, zdravotná starostlivosť, demografické zmeny);
  • posilnenie každého stupňa inovačného reťazca, od základného výskumu až po komercializáciu.
 3. 3. Mládež v pohybe DeutschEnglishfrançais
  • pomôcť študentom študovať v zahraničí;
  • lepšie pripraviť mladých ľudí na potreby pracovného trhu;
  • zlepšiť výsledky európskych univerzít a zvýšiť ich atraktívnosť;
  • zlepšiť všetky úrovne vzdelávania a odbornej prípravy (vysoká akademická úroveň, rovnosť príležitostí).

> Všetky hlavné iniciatívy stratégie Európa 2020

Na začiatok

Prečo Európa potrebuje inteligentný rast?

Nižší rast európskeho hospodárstva v porovnaní s hlavnými konkurentmi je zapríčinený hlavne nižšou produktivitou, ktorá je čiastočne spôsobená:

 • nižšími investíciami do výskumu, vývoja inovácií;
 • nedostatočným využívaním informačných a komunikačných technológií;
 • komplikovaným prístupom k inováciám v niektorých oblastiach spoločnosti.

Napríklad:

 • Európske firmy sa na súčasnom trhu informačných a komunikačných technológií, ktorý má hodnotu 2 bilióny EUR, podieľajú len 25 %.
 • Pomalé zavádzanie vysokorýchlostného internetu má negatívny dosah na európske inovácie, šírenie znalostí a distribúciu tovarov a služieb. Z dôvodu nedostatočnej kvality internetového pripojenia sú mnohé vidiecke oblasti izolované.

Vzdelávanie a odborná príprava

 • Približne 25 % európskych žiakov na základných školách dosahuje slabé výsledky v čítaní.
 • Príliš veľa mladých ľudí opustí školu bez toho, aby mali akúkoľvek kvalifikáciu.
 • Počet žiakov, ktorí dosiahnu strednú úroveň kvalifikácie, je vyšší. Ich kvalifikácia sa však často nekryje s dopytom na trhu práce.
 • Menej ako tretina Európanov vo veku 25-34 rokov má vysokoškolské vzdelanie (40 % v USA a viac ako 50 % v Japonsku).
 • Európske univerzity nemajú v porovnaní so svetom dostatočnú kvalitu – iba 2 sa dostali medzi 20 najlepších na svete (pozri Šanghajský index (ARWU) English.

Starnúce obyvateľstvo

 • Nakoľko Európania žijú dlhšie a majú menej detí, menší počet pracujúcich ľudí musí podporovať viac ekonomicky neaktívnych osôb a financovať ostatné zložky sociálneho systému.
 • Počet obyvateľov vo veku nad 60 rokov rastie v súčasnosti dvakrát rýchlejšie ako v období pred rokom 2007 – približne o dva milióny ročne v porovnaní s jedným miliónom v minulosti.
 • Vedomostná spoločnosť, ktorá poskytuje viac príležitostí, umožní ľudom, aby pracovali dlhšie, čím sa zníži tlak na sociálny systém.

Na začiatok