AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Inteligentny rozwój

Uśmiechnięta dziewczyna, za nią szkolna tablica z rysunkiem dyplomu i biretu akademickiego © iStockphoto

Inteligentny rozwój oznacza uzyskanie lepszych wyników w dziedzinie:

 • edukacji (zachęcanie do nauki, studiów i podnoszenia kwalifikacji)
 • badań naukowych/innowacji (stworzenie nowych produktów i usług, które wpłynęłyby na zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz pomogłyby w rozwiązywaniu problemów społecznych)
 • społeczeństwa cyfrowego (wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych).

 

Unijne cele służące zapewnieniu inteligentnego rozwoju obejmują:

 1. 1. zwiększenie łącznego poziomu inwestycji publicznych i prywatnych do wysokości 3 proc. unijnego PKB, a także zapewnienie lepszych warunków dla badań i rozwoju oraz innowacji,
 2. 2. podwyższenie wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat do 75 proc. do 2020 r. poprzez wprowadzenie większej liczby osób na rynek pracy, zwłaszcza kobiet, młodzieży, osób starszych, pracowników niskowykwalifikowanych i legalnych imigrantów,
 3. 3. zapewnienie lepszego poziomu wykształcenia – zwłaszcza:
  – sprowadzenie odsetka młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę do poziomu poniżej 10 proc.
  – dążenie do tego, by co najmniej 40 proc. osób w wieku 30–34 lat miało wykształcenie wyższe (lub równoważne).

> Wszystkie cele ogólnounijne

Początek strony

W jaki sposób UE wesprze inteligentny rozwój?

Za pomocą trzech inicjatyw przewodnich:

 1. 1. Europejska agenda cyfrowa English

  Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego opartego na szybkim i bardzo szybkim Internecie oraz na aplikacjach interoperacyjnych:
  • do roku 2013: szerokopasmowy dostęp do Internetu dla wszystkich
  • do roku 2020: dostęp dla wszystkich do łączy o dużo większej prędkości transmisji danych (30 Mb/s i więcej)
  • do roku 2020: dostęp do łączy o prędkości powyżej 100 Mb/s dla co najmniej 50 proc. europejskich gospodarstw domowych.
 2. 2. Unia innowacji English
  • wykorzystywanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do rozwiązywania najpoważniejszych problemów, jakim musi stawić czoło nasze społeczeństwo, takich jak zmiany klimatu, efektywność energetyczna i oszczędne korzystanie z zasobów, ochrona zdrowia oraz zmiany demograficzne
  • wzmocnienie każdego elementu procesu innowacji, począwszy od wstępnych projektów badawczych aż po komercyjne wykorzystanie ich wyników.
 3. 3. Mobilna młodzież DeutschEnglishfrançais
  • ułatwianie studentom i stażystom studiowania za granicą
  • lepsze przygotowanie młodych ludzi do startu na rynku pracy
  • poprawa wyników i podniesienie atrakcyjności europejskich uczelni
  • doskonalenie wszystkich szczebli kształcenia i szkolenia (wysoki poziom akademicki, równe szanse).

> Wszystkie inicjatywy przewodnie strategii Europa 2020

Początek strony

Dlaczego Europa potrzebuje inteligentnego rozwoju?

Niższy wzrost gospodarczy Europy w porównaniu z jej najważniejszymi konkurentami jest w dużej mierze skutkiem różnic w poziomach wydajności spowodowanych po części:

 • niższym poziomem inwestycji w badania i rozwój oraz innowacje
 • niewystarczającym wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • utrudnionym dostępem niektórych grup społeczeństwa do innowacji.

Przykłady:

 • Europejskie firmy mają obecnie zaledwie 25-procentowy udział w światowym rynku technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wartym 2 biliony euro.
 • Zbyt powolne wprowadzanie Internetu o dużej prędkości transmisji danych niekorzystnie wpływa na europejski potencjał w zakresie innowacyjności, rozpowszechniania wiedzy i dystrybucji towarów i usług, a także prowadzi do izolacji obszarów wiejskich.

Kształcenie i szkolenia

 • Około 25 proc. uczniów europejskich szkół nie potrafi dobrze czytać.
 • Zbyt wielu młodych ludzi porzuca naukę, nie uzyskawszy żadnych kwalifikacji.
 • Wprawdzie statystyki dotyczące osób, które zdobywają kwalifikacje na poziomie średnim, zdają się napawać większym optymizmem, jednak kwalifikacje te często rozmijają się z potrzebami rynkowymi.
 • Zaledwie jedna trzecia Europejczyków w wieku 25–34 lat ma wykształcenie wyższe (w Stanach Zjednoczonych jest to 40 proc., w Japonii – ponad 50 proc.).
 • Europejskie uczelnie wyższe zajmują słabe pozycje w światowych rankingach – tylko dwie z nich znalazły się na liście dwudziestu najlepszych (zobacz ranking szanghajski ARWU English).

Starzejące się społeczeństwo

 • Ponieważ Europejczycy żyją teraz dłużej i mają mniej dzieci, coraz mniej osób pracujących musi utrzymywać rosnącą grupę emerytów i rencistów oraz płacić inne składki na system opieki społecznej.
 • Liczba osób w wieku powyżej 60 lat rośnie dziś w tempie dwa razy szybszym niż przed rokiem 2007, tj. o ok. 2 mln osób rocznie – wcześniej był to 1 mln rocznie.
 • Sprawniej funkcjonująca gospodarka oparta na wiedzy, stwarzająca większe szanse, umożliwiłaby Europejczykom dłuższe pozostanie w pracy, co z kolei odciążyłoby system.

Początek strony