AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

Ilgtspējīga izaugsme resursu ziņā efektīvākai, videi nekaitīgākai un konkurētspējīgākai ekonomikai

Zāles stiebri, kas aug no datora klaviatūras © iStockphoto

Ilgtspējīga izaugsme nozīmē:

 • izveidot konkurētspējīgu ekonomiku, kurā resursus izmantotu efektīvi un ilgtspējīgi, bet oglekļa dioksīda emisija būtu pēc iespējas zemāka,
 • aizsargāt vidi un novērst bioloģiskās daudzveidības samazināšanos,
 • nostiprināt Eiropas līderpozīcijas, izstrādājot jaunas ekoloģiskas tehnoloģijas un ražošanas metodes,
 • izveidot efektīvus viedos elektrotīklus,
 • izmantot ES mēroga tīklus, lai uzņēmumi (īpaši mazie ražotāji) iegūtu papildu priekšrocības konkurētspējas ziņā,
 • palīdzēt patērētājiem izdarīt no ekoloģiskā viedokļa apzinātu izvēli.

ES ilgtspējīgas izaugsmes mērķi

 1. 1. Līdz 2020. gadam par 20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. ES ir gatava spert soli tālāk un samazināt emisijas apjomu pat par 30 %, ja citas rūpnieciski attīstītās valstis paustu līdzīgu apņemšanos un jaunattīstības valstis vienotos par savu devumu, kas atbilstu to iespējām, fiksējot šos mērķus visaptverošā starptautiskā nolīgumā.
 2. 2. Palielināt atjaunojamo energoresursu avotu daļu kopējā energopatēriņā līdz 20 %
 3. 3. Panākt par 20 % lielāku energoefektivitāti.

> Visi ES līmeņa mērķi

Lapas sākums

Kā ES stimulēs ilgtspējīgu izaugsmi?

Izmantos 2 pamatiniciatīvas.

 1. 1. Resursu ziņā efektīva Eiropa English

  Lai veiksmīgāk noritētu pāreja uz resursu ziņā efektīvu ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju, mūsu ekonomikas izaugsme jānošķir no resursu un enerģijas pārliecīgas patērēšanas,
  • samazinot CO2 emisiju,
  • uzlabojot energoapgādes drošību,
  • taupīgāk izmantojot un patērējot resursus.
 2. 2. Rūpniecības politika globalizācijas laikmetāDeutschEnglishfrançais

  ES ir vajadzīga rūpniecības politika, kas atbalsta uzņēmumus, it īpaši mazos uzņēmumus, jo tos vistiešāk ietekmē globalizācija, ekonomikas krīze un pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni. To var ieviest šādi:
  • atbalstot uzņēmējdarbību, lai Eiropas uzņēmumi būtu labāk sagatavoti un konkurētspējīgāki,
  • pievēršoties visiem vērtību ķēdes elementiem, kuru starptautiskā vērtība arvien pieaug, sākot ar piekļuvi izejvielām un beidzot ar garantijas remontu.
  Šo politiku var īstenot vienīgi tad, ja uzņēmumi, arodbiedrības, akadēmiskās aprindas, NVO un patērētāju aizsardzības organizācijas savstarpēji sadarbojas.

  > Visas "Eiropas 2020" pamatiniciatīvas

Lapas sākums

Kālab Eiropai vajadzīga ilgtspējīga izaugsme?

Pārmērīga atkarība no fosilajiem kurināmajiem

Mēs esam atkarīgi no naftas, gāzes un oglēm, un tāpēc:

 • patērētāji un uzņēmumi ir pakļauti triecieniem, ko sagādā cenu svārstības,
 • tiek apdraudēta mūsu ekonomikas drošība,
 • paātrinās klimata pārmaiņas.

Iedzīvotāju skaita pieaugums

No šā brīža līdz 2050. gadam pasaulē iedzīvotāju skaits pieaugs no 6 līdz 9 miljardiem, tāpēc starptautiskā konkurence par dabas resursiem kļūs sīvāka un videi klāsies grūti. ES var palīdzēt mazināt šo spriedzi, izvēršot savu ilgtspējīgās attīstības politiku.

Klimata pārmaiņas

 • Lai sasniegtu mērķus klimata jomā, mums ātrāk jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisija un plašāk jāizmanto jaunās tehnoloģijas, piemēram, vēja un saules enerģija, kā arī oglekļa saistīšana un atdalīšana.
 • Jānostiprina mūsu valstu ekonomikas noturība pret klimata pārmaiņu radītajiem riskiem un spēja novērst katastrofas un reaģēt uz tām.

Konkurētspēja

 • ES jāsaglabā jau sākumā iegūtās līderpozīcijas ekoloģisku risinājumu jomā. Sevišķi svarīgi tas ir, ņemot vērā aizvien lielāko konkurenci no Ķīnas un Ziemeļamerikas puses.
 • Sasniedzot mērķus enerģijas jomā, mēs 2020. gadā varētu ietaupīt 60 miljardus eiro par naftas un gāzes importu. Tas ir svarīgi ne tikai energoapgādes drošības labad, bet arī ekonomisku iemeslu dēļ.
 • Turpinot Eiropas enerģijas tirgus integrāciju, IKP palielinātos par 0,6 % līdz 0,8 %.
 • Ja 20 % no Eiropas energopatēriņa segtu no atjaunojamiem avotiem, visā ES rastos vairāk nekā 600 000 darba vietu. To skaits palielinātos vēl par 400 000, ja izdotos sasniegt 20 % energoefektivitātes mērķi.
 • Mūsu apņemšanās samazināt oglekļa emisiju jāizpilda tā, lai gūtu pēc izspējas lielāku labumu, iesaistot minimālas izmaksas. Tas ir iespējams, plašāk ieviešot inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus.

Lapas sākums