AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

Fás cliste

Cailín ag meangaireacht os comhair cláir dhuibh ina bhfuil líníocht dioplóma agus caidhpe bronnta céime © iStockphoto

Is ionann fás cliste agus feidhmiú an AE a fheabhsú:

 • san oideachas (daoine a spreagadh chun foghlama, staidéir agus a scileanna a thabhairt cothrom le dáta)
 • i dtaighde/nuáil (seirbhísí/táirgí nua a chruthú a ghinnfidh fás agus poist agus a chabhróidh chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin shóisialta)
 • sa tsochaí dhigiteach (ag úsáid teicneolaíochtaí cumarsáide agus faisnéise)

 

Áirítear ar spriocanna an AE d'fhás cliste:

 1. 1. leibhéil infheistíochta poiblí agus príobháideacha le chéile chun 3% d'OTI an AE a shroicheadh chomh maith le coinníollacha níos fearr do T&F agus do Nuáil
 2. 2. 75% ráta fostaíochta do mhná agus d'fhir idir 20-64 bliain d'aois faoi 2020 – a bhainfear amach trí phoist a fháil do níos mó daoine, go háirithe do mhná, do dhaoine óga, do dhaoine níos sine, do dhaoine atá oilte ag leibhéal íseal agus d'imircigh dhlíthiúla.
 3. 3. leibhéal oideachais níos fearr a bhaint amach – go háirithe:
  rátaí luathfhágála na scoile a laghdú faoi bhun 10%
  40% de dhaoine idir 30-34 bliain d'aois is oideachas tríú leibhéal ar a laghad (nó a choibhéis) acu

> Gach sprioc ag leibhéal an AE

Barr

Conas a mhéadóidh an AE fás cliste?

Trí 3 threoir-thionscnamh:

 1. 1. Clár digiteach don Eoraip English

  Margadh aonair dhigitigh a chruthú arna bhunú ar idirlíon tapa/an-tapa agus ar fheidhmchláir chomh-inoibritheacha:
  • faoi 2013: rochtain ar leathanbhanda do chách
  • faoi 2020: rochtain ar luasanna idirlín níos tapúla do chách (30 Mbs nó níos mó)
  • faoi 2020: 50% líonta tí na hEorpa nó níos mó le naisc idirlín os cionn 100 Mbs.
 2. 2. Aontas Nuála English
  • beartas T&F agus nuála a athdhíriú ar mhórdhúshláin ár sochaí ar nós athrú na haeráide, éifeachtúlacht acmhainne agus fuinnimh, sláinte agus athrú déimeagrafach
  • gach nasc sa slabhra nuála a threisiú, ó thaighde 'spéir ghorm' go tráchtálú
 3. 3. An óige ag bogadh DeutschEnglishfrançais
  • cabhrú le mic léinn agus le daoine faoi oiliúint staidéar a dhéanamh thar lear
  • daoine óga a réiteach níos fearr do mhargadh an tsaothair
  • tarraingteacht idirnáisiúnta/feidhmiú ollscoileanna na hEorpa a mhéadú
  • gach leibhéal oideachais agus oiliúna (barr feabhais acadúil, comhdheiseanna) a fheabhsú

> Gach treoir-thionscnamh Eoraip 2020

Barr

Cad ina thaobh gur gá fás cliste don Eoraip?

fás níos ísle ag an Eoraip i gcomparáid lena príomhiomaitheoirí de dheasca, go príomha, bearna táirgiúlachta a dtagann cuid di as:

 • leibhéil infheistíochta níos ísle i T&F agus i nuáil
 • úsáid neamhleor teicneolaíochtaí cumarsáide/faisnéise
 • rochtain dheacair ar nuáil i roinnt earnálacha sa tsochaí

Mar shampla:

 • Níl ach ceathrú den mhargadh domhanda €2 thrilliún do theicneolaíochtaí cumarsáide/faisnéise ag gnólachtaí na hEorpa.
 • Tá tionchar ag cur chun feidhme mall an idirlín ardluais ar chumas na hEorpa chun nuála, eolas a scaipeadh agus seirbhísí agus táirgí a dháileadh, agus fágtar ceantair tuaithe scoite amach.

Oideachas/oiliúint

 • scileanna léitheoireachta laga ag timpeall 25% de pháistí scoile na hEorpa
 • Críochnaíonn an iomarca daoine óga a gcuid oideachais/oiliúna gan cháilíochtaí
 • Is fearr líon na ndaoine a bhaineann cáilíochtaí meánleibhéil amach, ach is minic a theipeann ar na cáilíochtaí freastal ar riachtanais mhargadh an tsaothair
 • Níl céim ollscoile ach ag níos lú ná trian na nEorpach idir 25-34 bliain d'aois (40% i SAM, agus os cionn 50% sa tSeapáin)
 • Is lag stádas na n-ollscoileanna Eorpacha sa chomhthéacs domhanda – níl ach 2 cheann acu sna 20 ceann is fearr ar domhan (féach ar innéacs Shang-hai (ARWU) English)

Daonraí ag aosú

 • Is sia a mhaireann Eorpaigh agus is lú líon a bpáistí, mar sin, bíonn ar líon oibrithe is lú tacú le líon pinsinéirí is mó chomh maith leis an gcuid eile den chóras leasanna a mhaoiniú.
 • Tá líon na ndaoine os cionn 60 bliain d'aois ag dul i méid dhá uair níos tapúla ná mar a bhí sé roimh 2007 – le timpeall 2 mhilliún in aghaidh na bliana in ionad milliúin.
 • Geilleagar eolais níos fearr ina mbeidh breis deiseanna , cabhróidh sé le daoine oibriú níos sia agus chun an tromualach a fhuascailt.

Barr