AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Arukas majanduskasv

Tüdruk naeratamas tahvli ees, millel on diplomit ja lõpumütsi kujutav joonistus © iStockphoto

Arukas majanduskasv tähendab ELi tulemuslikkuse parandamist:

 • hariduses (inimeste julgustamine õppima ning oma oskusi täiendama)
 • teadusuuringutes/innovatsioonis (selliste uute toodete/teenuste loomine, mis aitavad kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele ning sotsiaalprobleemide lahendamisele)
 • digitaalühiskonnas (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine)

 

ELi eesmärgid seoses aruka majanduskasvuga hõlmavad järgmist:

 1. 1. avaliku ja erasektori investeeringute tase üheskoos 3%-ni ELi SKPst, samuti paremad tingimused teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks
 2. 2. 2020. aastaks 20–64-aastaste meeste ja naiste tööhõive määr 75%, mis saavutataks töö pakkumisega suuremale hulgale inimestele (eeskätt naised, noored, vanemad inimesed ning väheste oskustega inimesed ja seaduslikud sisserändajad).
 3. 3. paremad haridusalased saavutused, konkreetselt:
  - koolist väljalangemise määra vähendamine, et see oleks alla 10%
  - vähemalt 40% 30–34-aastastest peaksid omama kolmanda tasandi haridust (või samaväärset)

> Kõik ELi tasandi eesmärgid

Üles

Kuidas EL annab tõuke jätkusuutlikule majanduskasvule?

Kolme juhtalgatuse abil:

 1. 1. Euroopa digitaalne tegevuskava English

  Ühtse digitaalturu loomine, mille aluseks on kiire/ülikiire Internet ja koostalitlusvõimelised rakendused:
  • 2013. aastaks: kõigile juurdepääs lairibaühendusele
  • 2020. aastaks: kõigile juurdepääs palju kiiremale Internetiühendusele (30 Mbit/s või kiirem)
  • 2020. aastaks: 50% või enamas Euroopa majapidamises on Internetiühendus üle 100 Mbit/s.
 2. 2. Innovaatiline liit English
  • keskendumine teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika raames meie ühiskonna ees seisvatele peamistele probleemidele, nagu kliimamuutused, energeetika ning ressursitõhusus, tervishoid ja demograafilised muutused
  • innovatsiooniahela iga lüli tugevdamine, alusuuringutest kuni turustamiseni
 3. 3. Noorte liikuvus DeutschEnglishfrançais
  • üliõpilaste ja praktikantide abistamine välismaal õppimisel
  • parem ettevalmistus noortele tööturule minekuks
  • rahvusvahelise huvi suurendamine Euroopa ülikoolide vastu
  • kõigi haridus- ja koolitustasemete täiustamine (akadeemiline tipptase, võrdsed võimalused)

> Kõik Euroopa 2020 juhtalgatused

Üles

Miks Euroopa vajab arukat majanduskasvu?

Peamiste konkurentidega võrreldes on Euroopa väiksema majanduskasvu põhjuseks suures osas tootlikkuse vahe, mis on osaliselt tingitud:

 • teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni tehtavate investeeringute vähesest mahust
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ebatõhusast kasutamisest
 • mõne ühiskonnaosa raskendatud juurdepääsust innovatsioonile

Näiteks:

 • Euroopa filmid moodusavad praegu üksnes veerandi 2 triljoni suurusest informatsiooni-/kommunikatsioonitehnoloogia üleilmsest turust.
 • Kiire internetiühenduse aeglane rakendamine mõjutab Euroopa suutlikkust tegeleda innovatsiooniga, jagada teadmisi ning levitada kaupu ja teenuseid. See jätab ka maapiirkonnad isoleerituks.

Haridus/koolitus

 • Ligikaudu 25 protsendil Euroopa koolilastest on lugemisoskus halb
 • Liiga palju noori lõpetab hariduse/koolituse omandamise ilma kvalifikatsioonita
 • Kesktaseme kvalifikatsiooni saajate osakaal on suurem, kuid sageli ei vasta nende kvalifikatsioon tööturu vajadustele
 • Vähem kui kolmandikul eurooplastest vanuses 25–34 on kõrgharidus (kõnealune näitaja on Ameerika Ühendriikides 40% ja Jaapanis üle 50%)
 • Euroopa ülikoolide positisoon maailmas on nõrk – ainult 2 neist on maailma 20 parima hulgas (vt Shanghai indeks (ARWU) English)

Vananev elanikkond

 • Kuna eurooplased elavad kauem ja neil on vähem lapsi, peab väiksem töötavate inimeste hulk toetama suurt hulka pensionäre ning rahastama ülejäänud sotsiaalsüsteemi.
 • Üle 60-aastaste inimeste osakaal suureneb praegu kaks korda kiiremini kui enne 2007. aastat, s.o 2 miljoni inimese võrra aastas varasema 1 miljoni asemel.
 • Parem ja rohkemate võimalustega teadmistel põhinev majandus aitab inimestel kauem töötada ning koormust vähendada.

Üles