Έξυπνη ανάπτυξη

Κορίτσι χαμογελά μπροστά σε μαυροπίνακα με ζωγραφισμένο δίπλωμα και καπέλο απόφοιτου © iStockphoto

Έξυπνη ανάπτυξη σημαίνει βελτίωση των επιδόσεων της ΕΕ στους παρακάτω τομείς:

 • εκπαίδευση (ενθάρρυνση των ατόμων για μάθηση, σπουδές και βελτίωση των δεξιοτήτων τους)
 • έρευνα/καινοτομία (δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών που ευνοούν την ανάπτυξη και την απασχόληση και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων)
 • ψηφιακή κοινωνία (αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών)

 

Οι στόχοι της ΕΕ για την έξυπνη ανάπτυξη:

 1. 1. Οι συνδυασμένες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις να φθάσουν στο 3% του ΑΕΠ της ΕΕ και να βελτιωθούν οι συνθήκες για την Ε&Α και την καινοτομία
 2. 2. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών να φθάσει το 75% έως το 2020– πράγμα που θα επιτευχθεί με την ένταξη περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, κυρίως γυναικών, νέων, εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και νόμιμων μεταναστών
 3. 3. Να βελτιωθεί το επίπεδο εκπαίδευσης, ειδικότερα:
  – να μειωθεί  το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε ποσοστό κατώτερο του 10%
  – να αυξηθεί σε τουλάχιστον 40% το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ή ισοδύναμη)

> Όλοι οι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ

Αρχή σελίδας

Πώς η ΕΕ θα δώσει ώθηση στην έξυπνη ανάπτυξη;

Μέσω τριών εμβληματικών πρωτοβουλιών:

 1. 1. Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη English

  Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς βασισμένης στο γρήγορο/πολύ γρήγορο Διαδίκτυο και σε διαλειτουργικές εφαρμογές:
  • έως το 2013: όλοι να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση
  • έως το 2020: όλοι να έχουν πρόσβαση σε Διαδίκτυο πολύ υψηλότερων ταχυτήτων (30 Mbps ή μεγαλύτερες)
  • έως το 2020: το 50% τουλάχιστον των ευρωπαϊκών νοικοκυριών να έχει πρόσβαση σε διαδικτυακές συνδέσεις άνω των 100 Mbps.
 2. 2. Ένωση Καινοτομίας English
  • επανεστίαση της πολιτικής για την Ε&Α και την καινοτομία στις κυριότερες προκλήσεις της κοινωνίας μας, όπως η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή απόδοση και η αποτελεσματική χρήση των πόρων, η υγεία και οι δημογραφικές μεταβολές 
  • ενίσχυση κάθε κρίκου της αλυσίδας καινοτομίας, από τη βασική έρευνα έως την εμπορία.
 3. 3. Νεολαία σε κίνηση DeutschEnglishfrançais
  • βοήθεια στους σπουδαστές και στους ασκούμενους για να σπουδάσουν στο εξωτερικό
  • περισσότερα εφόδια στους νέους για να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας
  • ενίσχυση των επιδόσεων και της παγκόσμιας αίγλης των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων
  • βελτίωση όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης (ακαδημαϊκή αριστεία, ισότητα ευκαιριών)

> Όλες οι εμβληματικές πρωτοβουλίες "Ευρώπη 2020"

Αρχή σελίδας

Γιατί χρειάζεται η Ευρώπη την έξυπνη ανάπτυξη;

Ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης της Ευρώπης σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές της οφείλεται κυρίως στο χάσμα παραγωγικότητας που προκλήθηκε εν μέρει από:

 • τα χαμηλότερα επίπεδα επενδύσεων σε Ε&Α και καινοτομία
 • την ανεπαρκή χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών
 • τη δυσκολία πρόσβασης ορισμένων τμημάτων της κοινωνίας στην καινοτομία

Για παράδειγμα:

 • Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν σήμερα μόλις το ένα τέταρτο της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, αξίας 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ.
 • Ο χαμηλός ρυθμός υλοποίησης του Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας επηρεάζει την ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί, να διαδίδει τη γνώση και να διανέμει αγαθά και υπηρεσίες, ενώ αφήνει τις αγροτικές περιοχές στην απομόνωση.

Εκπαίδευση/κατάρτιση

 • Περίπου το 25% των μαθητών έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση
 • Πάρα πολλοί νέοι εγκαταλείπουν τις σπουδές τους χωρίς να αποκτήσουν καμία δεξιότητα
 • Ο αριθμός των ατόμων που αποκτά ένα μεσαίο επίπεδο δεξιοτήτων είναι μεγαλύτερος, αλλά οι δεξιότητες αυτές συχνά δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Λιγότεροι από το ένα τρίτο των Ευρωπαίων ηλικίας 25-34 ετών έχουν πτυχίο πανεπιστημίου (40% στις ΗΠΑ και πάνω από το 50% στην Ιαπωνία)
 • Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια βρίσκονται χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημίων – μόνο 2 περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 20 καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο (βλέπε Shanghai index (ARWU) English)

Γήρανση του πληθυσμού

 • Καθώς οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο και αποκτούν λιγότερα παιδιά, ένας μικρότερος αριθμός εργαζομένων καλείται να συντηρήσει έναν μεγαλύτερο αριθμό συνταξιούχων, και να χρηματοδοτήσει γενικότερα το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.
 • Σήμερα ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό απ’ ό,τι πριν από το 2007 – κατά περίπου δύο εκατομμύρια κάθε χρόνο σε σύγκριση με ένα εκατομμύριο προηγουμένως.
 • Μια οικονομία βασισμένη στη γνώση προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στους πολίτες να συνεχίσουν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας έτσι την επιβάρυνση του ενεργού πληθυσμού.

Αρχή σελίδας