AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Inteligentní růst

Smějící se děvče před školní tabulí, na které je křídou nakreslený vysokoškolský diplom a baret © iStockphoto

Inteligentní růst znamená, že Evropská unie zlepší své výsledky v těchto oblastech:

 • vzdělávání (motivovat občany, aby zvyšovali svou kvalifikaci a pravidelně ji doplňovali o nové poznatky)
 • výzkum a inovace (vytvářet nové produkty a služby, které generují růst a pracovní místa a pomáhají řešit sociální otázky)
 • digitální společnost (využívat informační a komunikační technologie)

 

Cíle Evropské unie v oblasti inteligentního růstu:

 1. 1. Investovat 3 % HDP Evropské unie do výzkumu a rozvoje (kombinací soukromých a veřejných zdrojů) a celkově zlepšit podmínky pro výzkum, vývoj a inovace.
 2. 2. Zvýšit do roku 2020 míru zaměstnanosti mužů a žen ve věkové kategorii od 20 do 64 let na 75 % tím, že se bude podporovat vyšší zaměstnanost žen, mladých lidí, starších lidí, lidí s nízkou kvalifikací a legálních přistěhovalců.
 3. 3. Zvýšit úroveň vzdělanosti, zejména za pomoci těchto opatření:
  – snížit míru předčasného ukončení školní docházky pod 10 %
  – zvýšit ve věkové kategorii od 30 do 34 let počet absolventů vysokých škol alespoň na 40 % (nebo absolventů srovnatelného stupně vzdělání).

> Všechny cíle Evropské unie

Začátek stránky

Jak bude Evropská unie inteligentní růst stimulovat?

Prostřednictvím 3 stěžejních iniciativ:

 1. 1. Digitální agenda pro Evropu English

  Cílem je vytvořit jednotný digitální trh založený na rychlém a superrychlém internetu a interoperabilitě aplikací:
  • do roku 2013: širokopásmové připojení pro všechny
  • do roku 2020: umožnit všem, aby se mohli připojit k rychlejšímu internetu (minimálně 30 Mbps)
  • do roku 2020: nejméně 50 % evropských domácností s připojením k internetu o rychlosti vyšší než 100 Mbps
 2. 2. Unie inovací English
  • zaměřit pozornost výzkumu, rozvoje a inovační politiky na hlavní výzvy současného světa, tj. změny klimatu, energetika, účinné využívání zdrojů, zdravotnictví a změny v demografické skladbě obyvatelstva
  • posílit každý článek inovačního procesu, od základního výzkumu po uvedení produktu na trh
 3. 3. Mládež v pohybu DeutschEnglishfrançais
  • umožnit studentům a učňům studovat v zahraničí
  • připravit mladé lidi na požadavky pracovního trhu
  • zlepšit výsledky a zvýšit mezinárodní přitažlivost evropských univerzit
  • zvýšit úroveň všech stupňů vzdělávání a odborné přípravy (špičková akademická úroveň, rovné příležitosti)

> Všechny stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020

Začátek stránky

Proč Evropa potřebuje inteligentní růst?

Evropa má nižší růst než její hlavní světoví konkurenti, což je ve velké míře způsobeno rozdíly v produktivitě. Ty jsou částečně dány:

 • nižšími investicemi do výzkumu, vývoje a inovací
 • nedostatečným využíváním informačních a komunikačních technologií
 • omezeným přístupem k inovacím v některých částech společnosti

Například:

 • Evropské firmy se podílí pouhou čtvrtinou na světovém trhu s informačními a komunikačními technologiemi. Tento trh má v současnosti hodnotu 2 000 miliard eur.
 • Pomalé zavádění vysokorychlostního internetu ovlivňuje schopnost Evropy vytvářet inovace, šířit znalosti a distribuovat zboží a služby. Způsobuje rovněž přetrvávající izolaci venkovských oblastí.

Vzdělávání a odborná příprava

 • Přibližně 25 % školáků v Evropě má vážné problémy se čtením.
 • Příliš mnoho mladých lidí odchází ze škol, aniž by získali nějakou kvalifikaci.
 • Počet mladých lidí, kteří dosáhli úrovně střední kvalifikace, je sice poměrně vysoký, ale zaměření této kvalifikace většinou neodpovídá potřebám na trhu práce.
 • Ve věkové kategorii od 25 do 34 let dosáhla vysokoškolského vzdělání méně než jedna třetina Evropanů (ve Spojených státech je tento podíl 40 % a v Japonsku více než 50 %).
 • Evropské univerzity se ve světovém ratingu umisťují na horších místech. Pouze dvě se dostaly mezi dvacítku nejlepších světových univerzit (viz tzv. šanghajský index (ARWU) English).

Stárnutí obyvatelstva

 • Evropané se nyní dožívají vyššího věku, ale zároveň mají méně dětí. Proto stále nižší počet ekonomicky aktivního obyvatelstva musí podporovat zvyšující se počet důchodců a finančně přispívat do systému sociální péče.
 • Počet lidí starších šedesáti let v současnosti roste dvojnásobným tempem než před rokem 2007. Jedná se asi o 2 miliony lidí ročně místo původního jednoho milionu.
 • Ekonomika založená na znalostech, která přinese více pracovních příležitostí, umožní lidem, aby pracovali déle. Tím se zmírní zátěž na ekonomicky aktivní obyvatelstvo.

Začátek stránky