Интелигентен растеж

Момиче се усмихва пред черна дъска с рисунка на диплома и бакалавърска шапка © iStockphoto

Интелигентният растеж означава постигане на по-добри резултати в ЕС в:

 • образованието (насърчаване на хората да се учат и усъвършенстват уменията си)
 • изследванията/иновациите (създаване на нови продукти/услуги, генериращи растеж и работни места и помагащи за решаване на социалните проблеми)
 • цифровото общество (използване на информационните и комуникационните технологии)

 

Някои от целите на ЕС за интелигентен растеж са:

 1. 1. общото равнище на публичните и частните инвестиции да достигне 3 % от БВП на ЕС, както и по-добри условия за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и иновации
 2. 2. 75 % заетост за жените и мъжете на възраст между 20 и 64 години до 2020 г. – чрез намиране на работа на повече жени, легални мигранти, млади, възрастни и нискоквалифицирани хора
 3. 3. по-добра успеваемост в училище, и по-конкретно:
  – намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 10 %
  – поне 40 % от 30-34-годишните да са завършили висше образование (или еквивалентно такова)

> Всички цели на равнище ЕС

Начало на страницата

Как ЕС ще засили интелигентния растеж?

Чрез 3 водещи инициативи:

 1. 1. Програма в областта на цифровите технологии за Европа English

  Създаване на единен цифров пазар на базата на бърз/свръхбърз интернет и взаимосъвместими приложения:
  • до 2013 г.: достъп до широколентов интернет за всички
  • до 2020 г.: достъп за всички до много по-бърз интернет (30 мегабита в секунда или повече)
  • до 2020 г.: 50 % или повече европейски домакинства с интернет връзки над 100 мегабита в секунда.
 2. 2. Съюз за иновации English
  • пренасочване на политиката за НИРД и иновации към основните предизвикателства пред обществото, като например изменението на климата, ефективното използване на енергията и ресурсите, здравето и демографските промени
  • укрепване на всички връзки в иновационната верига – от етапа, в който няма видими приложения за научните резултати, до тяхната комерсиализация
 3. 3. Младежта в движение DeutschEnglishfrançais
  • помощ за студенти и стажанти при учене в чужбина
  • по-добра подготовка на младите хора за пазара на труда
  • подобряване на резултатите и привлекателността извън Съюза на университетите в Европа
  • подобряване на всички степени на образование и обучение (академични постижения, равни възможности)

> Всички водещи инициативи на „Европа 2020“

Начало на страницата

Защо Европа се нуждае от интелигентен растеж?

По-слабият растеж на Европа в сравнение с основните ѝ конкуренти се дължи до голяма степен на изоставане в производителността, причинено отчасти от:

 • по-ниски равнища на инвестиции в НИРД и иновации
 • недостатъчно използване на информационните и комуникационните технологии
 • труден достъп до иновации в някои групи от обществото

Например:

 • Европейските фирми в момента представляват само четвърт от световния пазар (2 трилиона евро) за информационни и комуникационни технологии.
 • Бавното въвеждане на високоскоростен интернет влие върху способността на Европа за новаторство и разпространяване на знания, стоки и услуги, и оставя селските райони в изолация.

Образование и обучение

 • Близо 25 % от европейските ученици не умеят да четат добре.
 • Твърде много млади хора напускат образователната система без квалификации.
 • Броят на тези, които се сдобиват с квалификации на средно ниво, е по-голям, но квалификациите им често не отговарят на нуждите на пазара на труда
 • По-малко от една трета от европейците на възраст 25-34 години имат университетска диплома (40 % в САЩ, над 50 % в Япония)
 • Европейските университети се представят слабо в световните класации – само 2 от тях са сред най-добрите 20 в света (вижте Шанхайския индекс (ARWU) English)

Застаряващо население

 • Тъй като европейците живеят по-дълго и имат по-малко деца, по-малко активно работещи хора трябва да издържат повече на брой пенсионери и да финансират останалата част от социалната система.
 • Броят на хората над 60-годишна възраст в момента нараства два пъти по-бързо в сравнение с 2007 г. – с около 2 милиона годишно вместо с 1 милион годишно преди това.
 • Една по-добра икономика на знанието с повече възможности ще помогне на хората да работят по-дълго и ще намали напрежението.

Начало на страницата