AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Prednostne naloge

Evropska unija si prizadeva premagati krizo in ustvariti pogoje za razvoj konkurenčnejšega gospodarstva z višjo stopnjo zaposlenosti.

Cilj strategije Evropa 2020 je zagotavljanje: pametne rasti – z učinkovitejšim vlaganjem v izobraževanje, raziskave in inovacije; trajnostne rasti – s prehodom na nizkoogljično gospodarstvo; vključujoče rasti – s poudarkom na ustvarjanju novih delovnih mest in zmanjšanju revščine. Strategija je osredotočena na uresničitev petih ambicioznih ciljev na področju zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, zmanjšanja revščine ter podnebnih sprememb in energetike.

Za izpolnitev ciljev strategije Evropa 2020 je Evropska komisija oblikovala čvrst in učinkovit sistem gospodarskega upravljanja, ki omogoča boljše usklajevanje ukrepov EU in njenih držav članic.

Na vrh