Приоритети

Европейският съюз работи усърдно за излизане от кризата и създаване на условия за по-конкурентоспособна икономика с по-висока заетост.

Целта на стратегията „Европа 2020“ е растеж, който е: интелигентен — чрез по-ефективни инструменти в образованието, изследванията и иновациите; устойчив — благодарение на решителното преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна промишленост; и приобщаващ — със силен акцент върху създаването на работни места и намаляването на бедността. Стратегията е насочена към пет амбициозни цели в областите заетост, иновации, образование, намаляване на бедността и климат/енергия.

За да се гарантира постигането на резултати чрез „Европа 2020“, бе създадена силна и ефективна система на икономическо управление, която координира политическите действия между ЕС и отделните страни.

Начало на страницата