AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Tillväxt för alla – en ekonomi med hög sysselsättning och ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

Sammanknutna band i olika färger © iStockphoto

Tillväxt för alla innebär

 • att fler människor i EU kommer ut på arbetsmarknaden – fler och bättre jobb, särskilt för kvinnor, unga och äldre
 • att hjälpa människor i alla åldrar att förbereda sig för förändringar genom investeringar i komptensutveckling
 • att modernisera arbetsmarknaden och välfärdssystemen
 • att se till att tillväxtvinsterna når ut till alla delar av EU.

EU:s mål för tillväxt för alla

 1. 1. Sysselsättningen bland kvinnor och män mellan 20-64 år ska vara 75 % år 2020 – fler människor ska ut på arbetsmarknaden, i synnerhet kvinnor, unga, äldre, lågutbildade och lagligt bosatta invandrare.
 2. 2. Bättre utbildningsresultat, t.ex.
  färresom hoppar av skolan i förtid (högst 10%)
  – minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning.
 3. 3. Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.

> Alla mål på EU-nivå

Till början

Hur ska EU skapa tillväxt för alla?

EU ska uppnå hållbar tillväxt med hjälp av två huvudinitiativ:

 1. 1. En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen
  • För den enskilde – hjälpa människor att skaffa sig nya färdigheter, anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad och byta karriär
  • För alla – modernisera arbetsmarknaden för att öka sysselsättningen, sänka arbetslösheten, höja produktiviteten och se till att vår samhällsmodell är hållbar.
 2. 2. Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning
  • ska sörja för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning
  • ska garantera respekten för de grundläggande rättigheterna för människor som lever i fattigdom och är socialt utestängda och ge dem möjlighet att leva ett värdigt liv och delta aktivt i samhället
  • ska mobilisera stöd så att människor kan integreras där de bor och få utbildning, hjälp att hitta jobb och tillgång till sociala förmåner.

Skillnaderna mellan regionerna ska minska genom regional utveckling och investeringar. På så sätt kan man också se till att alla i hela EU får del av tillväxten.

> Alla huvudinitiativ inom Europa 2020

Till början

Varför behöver EU tillväxt för alla?

Sysselsättning

 • Arbetskraften i EU minskar till följd av befolkningsutvecklingen – färre arbetande ska försörja fler och fler som inte arbetar.
 • EU måste öka den totala sysselsättningen: sysselsättningen är särskilt låg bland kvinnor (63 % mot 76 % för män mellan 20–64 år) och arbetstagare mellan 55 och 64 år (46 % mot 62 % i USA och Japan).
 • I EU har vi 10 procent kortare arbetstid än i USA och Japan.
 • Den ekonomiska krisen har lett till hög ungdomsarbetslöshet – över 21 % – och det har blivit svårare för arbetslösa att hitta jobb.

Färdigheter

 • I EU finns cirka 80 miljoner lågutbildade och de deltar inte i samma utsträckning i livslångt lärande som människor med högre utbildning.
 • Vid 2020 kommer ytterligare 16 miljoner jobb att kräva hög utbildning och 12 miljoner jobb som bara kräver låg utbildning kommer att ha försvunnit.
 • Det har blivit viktigare att skaffa sig nya färdigheter och bygga på dem man redan har.

Insatser mot fattigdomen

 • Även före krisen fanns det 80 miljoner människor som riskerade att leva i fattigdom varav 19 miljoner var barn.
 • Det räcker inte alltid att ha jobb – 8 % av de arbetande hamnar ändå under fattigdomsstrecket.

Till början