AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Vključujoča rast – gospodarstvo z visoko stopnjo zaposlenosti krepi ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo

Preplet živopisanih trakov © iStockphoto

Z vključujočo rastjo želimo:

 • dvigniti stopnjo zaposlenosti v Evropi – nova in boljša delovna mesta, zlasti za ženske, mlade in starejše;
 • pomagati ljudem vseh starosti, da se pripravijo na spremembe in jih obvladujejo z razvijanjem znanja in spretnosti ter usposabljanjem;
 • modernizirati trge dela in sisteme socialne varnosti;
 • zagotoviti, da gospodarska rast koristi vsej EU.

Cilji EU za vključujočo rast:

 1. 1. do leta 2020 naj bi dosegli 75-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti od 20 do 64 let, in sicer z večjim zaposlovanjem žensk, mladih, starejših in nekvalificiranih delavcev ter zakonitih priseljencev;
 2. 2. uspešnejše izobraževanje:
  manj kot 10% mladih, ki opustijo šolanje;
  – vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom naj bi imelo visokošolsko izobrazbo (ali enakovredno);
 3. 3. vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno izključenih.

> Cilji EU

Na vrh

Kako bo EU spodbudila vključujočo rast?

Z dvema vodilnima pobudama:

 1. 1. Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta
  • posamezniki – pomoč pri pridobivanju novih znanj in spretnosti, prilagajanju spremembam na trgu dela in izbiri nove poklicne poti;
  • skupnost – moderniziranje trgov dela za dvig zaposlenosti, zmanjšanje brezposelnosti, dvig delovne produktivnosti in zagotovitev trajnostnih sistemov socialne varnosti.
 2. 2. Evropska platforma za boj proti revščini
  • zagotavljanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije,
  • spoštovanje temeljnih pravic revnih in izključenih, ki jim je treba omogočiti dostojno življenje in sodelovanje v družbi,
  • skrb za vključenost ljudi v skupnost, usposabljanje in pomoč pri iskanju zaposlitve ter dostop do socialne pomoči.

Z regionalnim razvojem in naložbami se zmanjšujejo razvojne razlike med regijami.

> Vodilne pobude strategije

Na vrh

Čemu vključujoča rast?

Zaposlovanje

 • Zaradi demografskih sprememb je v Evropi vedno manj delovne sile – manj aktivnega prebivalstva vzdržuje vedno več neaktivnega prebivalstva.
 • V EU je treba povečati stopnjo zaposlenih, ki je zlasti nizka za ženske (63 % zaposlenih žensk v primerjavi s 76 % zaposlenih moških v starosti od 20 do 64 let) in starejše v starosti od 55 do 64 let (46 % v primerjavi z 62 % v ZDA in na Japonskem).
 • V Evropi je krajši delavnik – 10 % manj delovnih ur kot v ZDA ali na Japonskem.
 • Zaradi gospodarske krize se je povečala brezposelnost mladih – (več kot 21 %) – brezposelni tudi težje najdejo delo.

Znanje in spretnosti

 • V Evropski uniji je približno 80 milijonov nekvalificiranih delavcev, ki se manj udeležujejo vseživljenjskega učenja kot bolj izobraženi.
 • Do leta 2020 bo 16 milijonov več delovnih mest za visokokvalificirane delavce in 12 milijonov manj delovnih mest za nekvalificirane.
 • Pridobivanje novih znanj in spretnosti bo vedno pomembnejše.

Boj proti revščini

 • Že pred gospodarsko krizo je 80 milijonom ljudi grozila revščina, med njimi 19 milijonom otrok.
 • 8 % delovnega prebivalstva ne zasluži dovolj in živi pod mejo revščine.

Na vrh