AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Inkluzívny rast – hospodárstvo s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré prispieva k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti

Uzol vytvorený z rôznofarebných povrazov © iStockphoto

Inkluzívny rast znamená:

 • zvýšenie miery zamestnanosti v Európe – t. j. vytvorenie nových a kvalitnejších pracovných miest hlavne pre ženy, mladých ľudí a staršie osoby;
 • investovanie do odbornej prípravy a zvyšovania kvalifikácie s cieľom pomôcť ľuďom všetkých vekových kategórií pripraviť sa na očakávané zmeny na pracovnom trhu;
 • modernizáciu pracovných trhov a systémov sociálneho zabezpečenia;
 • prenesenie prínosov rastu na všetky regióny EÚ.

Ciele EÚ týkajúce sa inkluzívneho rastu zahŕňajú:

 1. 1. prostredníctvom vyššej zamestnanosti mladých ľudí, žien, starších osôb, ľudí s nízkou kvalifikáciou a legálnych migrantov by sa do roku 2020 mala dosiahnuť 75-percentná miera zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov;
 2. 2. zvýšenie efektivity vzdelávania, najmä:
  zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %;
  – zvýšenie podielu obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské alebo ekvivalentné vzdelanie, na minimálne 40 %;
 3. 3. zníženie počtu osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie aspoň o 20 miliónov.

> Všetky ciele na úrovni EÚ

Na začiatok

Ako bude EÚ stimulovať inkluzívny rast?

Prostredníctvom dvoch hlavných iniciatív:

 1. 1. Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta
  • pre jednotlivcov – pomôcť ľuďom získať nové pracovné zručnosti, prispôsobiť sa meniacemu sa trhu práce a v prípade potreby úspešne zmeniť kariéru;
  • pre všetkých – modernizácia pracovných trhov s cieľom zvýšiť zamestnanosť, znížiť nezamestnanosť, zvýšiť produktivitu práce a zabezpečiť udržateľnosť našich sociálnych modelov.
 2. 2. Európska platforma na boj proti chudobe
  • zabezpečiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť;
  • garantovať rešpektovanie základných práv ľudí trpiacich chudobou a sociálnym vylúčením a umožniť im dôstojný život a aktívnu účasť na spoločenskom dianí;
  • mobilizovať pomoc zameranú na integráciu ľudí do komunít, v ktorých žijú a absolvujú odbornú prípravu, pomôcť im pri hľadaní práce a zoznamovaní sa s možnosťami, ktoré ponúka sociálny systém.

Na podporu inkluzívneho rastu slúžia aj regionálne programy a investície, pretože pomáhajú znižovať rozdiely medzi jednotlivými regiónmi a a zabezpečujú rovnomerné prerozdeľovanie prínosov vyplývajúcich z rastu v rámci celej EÚ.

> Všetky hlavné iniciatívy stratégie Európa 2020

Na začiatok

Prečo Európa potrebuje inkluzívny rast?

Zamestnanosť

 • Počet pracujúcich v Európe klesá v dôsledku demografických zmien – menší počet ekonomicky aktívnych ľudí podporuje čoraz drahší systém sociálneho zabezpečenia.
 • V EÚ sa musí zvýšiť celková miera zamestnanosti. Zamestnanosť je zvlášť nízka v prípade žien (63 % v porovnaní so 76 % mužov) a starších osôb vo veku 55 – 64 rokov (46 % v porovnaní so 62 % v USA a Japonsku).
 • Európania majú v priemere o 10% menej odpracovaných hodín ako v USA alebo v Japonsku.
 • V dôsledku hospodárskej krízy sa zvýšila nezamestnanosť mladých ľudí (viac ako 21 %) a znížili sa šance nezamestnaných osôb nájsť si prácu.

Pracovné zručnosti

 • 80 miliónov ľudí v EÚ má nízku alebo základnú kvalifikáciu. Títo ľudia navyše využívajú možnosti celoživotného vzdelávania v menšej miere ako osoby s vyšším vzdelaním.
 • Do roku 2020 vzrastie počet pracovných miest, ktoré si vyžadujú vysokokvalifikovanú pracovnú silu o 16 miliónov, a počet pracovných miest, ktoré môžu zastávať aj ľudia s nízkou kvalifikáciou, klesne o 12 miliónov.
 • Osvojenie si nových zručností a ich využitie je čoraz dôležitejšie.

Boj proti chudobe

 • Už pred krízou bolo 80 miliónov osôb ohrozených chudobou (z toho 19 miliónov detí).
 • 8 % pracujúcich ľudí nezarába toľko, aby sa dostali nad hranicu chudoby.

Na začiatok