AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – gospodarka charakteryzująca się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniająca spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną

Paski materiału w różnych kolorach powiązane razem w węzeł © iStockphoto

Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oznacza:

 • podniesienie stopy zatrudnienia w Europie – czyli więcej lepszych miejsc pracy, zwłaszcza dla kobiet, młodych ludzi i pracowników starszych wiekiem,
 • pomaganie młodym ludziom w przewidywaniu zmian i radzeniu sobie z nimi dzięki inwestycjom w podnoszenie kwalifikacji i szkolenia,
 • modernizację rynków pracy i systemów opieki społecznej,
 • zagwarantowanie, że cała UE odniesie korzyści z wzrostu.

Unijny cel służący zapewnieniu rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu przewiduje:

 1. 1. podwyższenie wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lat do 75 proc. do 2020 r. poprzez wprowadzenie większej liczby osób na rynek pracy, zwłaszcza kobiet, młodzieży, osób starszych, pracowników niskowykwalifikowanych i legalnych imigrantów,
 2. 2. zapewnienie lepszego poziomu wykształcenia – zwłaszcza:
  zredukowanieodsetka młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę do poziomu poniżej 10 proc.,
  dążenie do tego, by co najmniej 40 proc. osób w wieku 30–34 lat miało wykształcenie wyższe (lub równoważne),
 3. 3. zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.

> Wszystkie cele ogólnounijne

Początek strony

W jaki sposób UE wesprze rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu?

Za pomocą dwóch inicjatyw przewodnich:

 1. 1. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia
  • osoby prywatne – wspieranie ich w zdobywaniu nowych kwalifikacji, dostosowywaniu się do stale ewoluującego rynku pracy i pomyślnym przechodzeniu na inną ścieżkę kariery
  • społeczności – modernizacja rynków pracy, po to by podnieść poziom zatrudnienia, zmniejszyć stopę bezrobocia, zwiększyć wydajność pracowników i zapewnić trwałość europejskich modeli społecznych
 2. 2. Europejski program walki z ubóstwem
  • zapewnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
  • zagwarantowanie przestrzegania praw podstawowych osób ubogich i wykluczonych społecznie, zapewnienie im godnych warunków oraz umożliwienie im aktywnego udziału w życiu społeczeństwa
  • zmobilizowanie sił, aby wspomóc integrację takich osób ze społecznościami, w których żyją, a także ułatwić im zdobycie kwalifikacji i znalezienie pracy oraz uzyskanie dostępu do świadczeń społecznych

Rozwój i inwestycje na poziomie regionów również przyczyniają się do wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, jako że zmniejszają nierówności między regionami i gwarantują powszechne korzyści z rozwoju na terenie całej UE.

> Wszystkie inicjatywy przewodnie strategii Europa 2020

Początek strony

Dlaczego Europa potrzebuje rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu?

Zatrudnienie

 • Europejska siła robocza kurczy się wskutek zmian demograficznych – coraz mniej osób pracujących utrzymuje coraz większą grupę osób nieaktywnych zawodowo.
 • UE musi doprowadzić do wzrostu ogólnego wskaźnika zatrudnienia. Szczególnie niskie są wskaźniki zatrudnienia kobiet (63 proc., podczas gdy w przypadku mężczyzn w wieku 20-64 lat jest to 76 proc.) oraz osób starszych, w wieku 55–64 lat (46 proc., dla porównania w Stanach Zjednoczonych i Japonii – 62 proc.).
 • Dzień pracy Europejczyków jest krótki – o 10 proc. krótszy niż w przypadku Amerykanów czy Japończyków.
 • Kryzys gospodarczy sprawił, że stopa bezrobocia wśród młodzieży wzrosła do ponad 21 proc., a osobom bezrobotnym trudniej jest teraz znaleźć pracę.

Kwalifikacje

 • Około 80 mln osób w UE posiada niskie lub podstawowe kwalifikacje, a co za tym idzie, w mniejszym stopniu korzysta z możliwości uczenia się przez całe życie niż lepiej wykształceni Europejczycy.
 • Do 2020 r. liczba stanowisk, które będą wymagały wysokich kwalifikacji, wzrośnie o 16 mln – jednocześnie zapotrzebowanie na pracowników niskowykwalifikowanych spadnie o 12 mln.
 • Zdobywanie nowych kwalifikacji i ich rozwijanie staje się coraz istotniejsze.

Walka z ubóstwem

 • Jeszcze przed wybuchem kryzysu aż 80 mln osób było zagrożonych ubóstwem, z czego 19 mln to dzieci.
 • 8 proc. osób pracujących otrzymuje płace zbyt niskie, aby pozwalały im utrzymać się powyżej granicy ubóstwa.

Początek strony