AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Inclusieve groei – een economie met veel werkgelegenheid en economische, sociale en territoriale cohesie

Linten van verschillende kleuren samengeknoopt © iStockphoto

Voor inclusieve groei moeten we

 • de arbeidsparticipatie in Europa verhogen: meer en betere banen, vooral voor vrouwen, jongeren en oudere werknemers
 • mensen van alle leeftijden helpen om te gaan met verandering, door investeringen in scholing en onderwijs
 • arbeidsmarkten en sociale zekerheid moderniseren
 • de hele EU laten delen in de economische groei

De EU wil

 1. 1. een arbeidsparticipatiegraad van 75% voor vrouwen en mannen in de leeftijdsgroep 20-64 jaar in 2020: meer vrouwen, jongeren, ouderen, laaggeschoolden en migranten aan het werk
 2. 2. betere onderwijsprestaties:
  – het aantal voortijdige schoolverlaters moet onder de 10% komen
  een hogeronderwijsdiploma voor minstens 40% van de Europeanen in de leeftijdsgroep 30-34 jaar
 3. 3. ten minste 20 miljoen Europeanen uit armoede of maatschappelijk isolement halen

> Alle EU-Doelstellingen

Naar boven

Hoe denkt de EU dit tot stand te brengen?

Door middel van twee kerninitiatieven:

 1. 1. De agenda voor nieuwe vaardigheden en banen
  • individuele burgers moeten nieuwe vaardigheden verwerven, leren omgaan met een veranderende arbeidsmarkt en leren zich om te scholen
  • de EU moet arbeidsmarkten moderniseren, de productiviteit en arbeidsparticipatie verhogen, de werkloosheid verlagen en de toekomst van ons sociale model veilig stellen
 2. 2. Europees platform tegen armoede
  • waarborgt economische, sociale en territoriale cohesie
  • beschermt de grondrechten van mensen die armoede of sociale uitsluiting ervaren, zodat ze een waardig leven kunnen leiden en actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven
  • bevordert integratie in de plaatselijke samenleving en helpt met opleidingen, het zoeken naar werk en het krijgen van sociale uitkeringen

Investeringen in de regio's van Europa moeten regionale welvaartverschillen verkleinen, zodat iedereen de vruchten van meer groei kan plukken en die groei echt inclusief wordt.

> Alle kerninitiatieven van Europa 2020

Naar boven

Waarom heeft Europa inclusieve groei nodig?

Werkgelegenheid

 • Het aantal economisch actieven daalt in Europa als gevolg van de vergrijzing: een kleiner aantal werkenden ondersteunt een groeiend aantal inactieven.
 • De EU  moet de algemene arbeidsparticipatie verhogen: vooral onder vrouwen is zij laag: 63% tegenover 76% voor mannen. Hetzelfde geldt voor oudere werknemers in de leeftijdsgroep 55-64 jaar: 46% tegenover 62% in de VS en Japan).
 • Europeanen hebben korte werktijden: 10% korter dan de VS en Japan.
 • Door de economische crisis is de jeugdwerkloosheid tot meer dan 21% gestegen, zodat het vinden van een baan moeilijker is geworden.

Vaardigheden

 • In de EU zijn er zo'n 80 miljoen mensen met een laag opleidingsniveau, die ook minder bijscholing volgen dan mensen met een hoger opleidingniveau.
 • In 2020 zullen er 16 miljoen hooggeschoolde banen meer zijn dan nu en 12 miljoen laaggeschoolde banen minder.
 • Het verwerven van nieuwe vaardigheden en bijscholing worden steeds belangrijker.

Armoedebestrijding

 • Al voor de crisis werden 80 miljoen Europeanen, waarvan 19 miljoen kinderen, bedreigd door armoede.
 • 8% van de Europeanen hebben een baan met een inkomen onder de armoedegrens.

Naar boven