AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

Integrējoša izaugsme — augsta līmeņa nodarbinātība un ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija

Kopā sasietas dažādu krāsu auduma lentes © iStockphoto

Integrējošu izaugsmi var sasniegt:

 • paaugstinot nodarbinātības līmeni Eiropā un gādājot, lai būtu vairāk labu darbavietu, īpaši sievietēm, jauniešiem un gados vecākajiem darba ņēmējiem,
 • investējot prasmju iegūšanā un izglītībā un tā palīdzot visu gada gājumu cilvēkiem paredzēt pārmaiņas un pielāgoties tām,
 • modernizējot darba tirgu un labklājības sistēmas,
 • nodrošinot, ka izaugsmes pozitīvie rezultāti sasniedz visus ES reģionus.

ES izvirzītais integrējošas izaugsmes mērķis pirmām kārtām nozīmē:

 1. 2020. gadā 75 % nodarbinātību sievietēm un vīriešiem vecumā no 20 līdz 64 gadiem. Tas sasniedzams, gādājot, lai strādātu vairāk cilvēku, īpaši sievietes, jauni, gados vecāki un tie, kuru kvalifikācija ir zema, kā arī likumīgie migranti.
 2. 2. Labākus izglītības rādītājus, jo īpaši:
  mazāk par 10 % skolu pametušo jauniešu,
  – vismaz 40 % augstāko izglītību (vai līdzvērtīgu izglītību) ieguvušo vecumā no 30 līdz 34 gadiem,
 3. 3. Vismaz par 20 miljoniem mazāk tādu cilvēku, kuri dzīvo nabadzībā un ir sociāli atstumti vai kuriem tas draud.

> Visi ES līmeņa mērķi

Lapas sākums

Kā ES panāks integrējošu izaugsmi?

Ir divas galvenās iniciatīvas:

 1. 1. Jaunu prasmju un darbavietu programma
  • privātpersonām — atbalsts, lai cilvēki varētu iegūt jaunas prasmes, pielāgoties pārmaiņām darba tirgū un sekmīgi mainīt karjeru;
  • sabiedrībai kopumā — darba tirgus modernizēšana, lai paaugstinātu nodarbinātības līmeni, samazinātu bezdarbu, uzlabotu darba ražīgumu un nodrošinātu mūsu sociālo modeļu ilgtspēju.
 2. 2. Eiropas platforma cīņai pret nabadzību
  • gādās par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju,
  • par to, lai tiktu ievērotas to cilvēku pamattiesības, kuri dzīvo nabadzībā un ir sociāli atstumti, un viņu iespējām dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi un aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē,
  • mobilizēs atbalstu, lai palīdzētu cilvēkiem integrēties viņu dzīvesvietas kopienās, iesaistīties apmācībā, dabūt darbu un saņemt sociālos pabalstus.

> Visas stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvas

Lapas sākums

Kāpēc Eiropai ir vajadzīga integrējoša izaugsme?

Nodarbinātība

 • Demogrāfisko pārmaiņu rezultātā Eiropas darbaspēka ir arvien mazāk, un mazākam skaitam strādājošo ir jānodrošina atbalsts arvien lielākam skaitam ekonomiski neaktīvo personu.
 • Saskaņā ar 2009. gada datiem ES vispārējais nodarbinātības līmenis ir zems – 69 % darbspējīgā vecumā (20-64) esošo iedzīvotāju salīdzinājumā ar vairāk nekā 70 % Amerikas Savienotajās Valstīs un Japānā.
 • Nodarbinātības līmenis īpaši zems ir sievietēm (63 % salīdzinājumā ar 76 % vīriešiem) un gados vecākajiem vecumā no 55 līdz 64 gadiem (46 % salīdzinājumā ar 62 % ASV un Japānā).
 • Eiropiešiem ir īsāks darba laiks — par 10 % īsāks nekā strādājošajiem ASV un Japānā.
 • Līdz ar ekonomisko krīzi īpaši pieaudzis jauniešu bezdarbs — vairāk nekā 21 % –, un cilvēkiem bez darba tagad to atrast ir daudz grūtāk.

Prasmes

 • ES ir aptuveni 80 miljoni cilvēku ar zemu kvalifikāciju. Salīdzinājumā ar tiem, kuri ieguvuši labāku izglītību, viņi mazāk izmanto mūžizglītības sniegtās iespējas.
 • 2020. gadā vēl 16 miljonos darbavietās būs vajadzīgi augstas kvalifikācijas darbinieki, un darbavietu, kurās būs vajadzīgi zemas kvalifikācijas darbinieki, būs par 12 miljoniem mazāk.
 • Jaunu prasmju iegūšana un jau iegūto prasmju attīstīšana šobrīd ir svarīgāka nekā jebkad agrāk.

Cīņa pret nabadzību

 • Pat pirmskrīzes laikposmā nabadzība apdraudēja 80 miljonus cilvēku, tostarp 19 miljonus bērnu.
 • 8 % strādājošo nenopelna pietiekami daudz, lai pārkāptu nabadzības slieksnim.

Lapas sākums