AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

Fás cuimsitheach - geilleagar ardleibhéil fostaíochta a thugann comhtháthú críche, sóisialta agus geilleagrach

Bandaí ábhair ildaite arna snaidhmeadh le chéile © iStockphoto

Ciallaíonn fás cuimsitheach:

 • ráta fostaíochta na hEorpa a ardú – níos mó post agus poist níos fearr, go háirithe do mhná, do dhaoine óga agus d'oibrithe níos sine
 • cabhrú le daoine ag gach aois chun teacht roimh an athrú agus é a bhainistiú trí infheistíocht i scileanna & in oiliúint
 • córais leasa shóisialta agus margaí saothair a nuachóiriú
 • lena áirithiú go bhfaighidh gach cuid den AE tairbhí fáis

Áirítear ar spriocanna an AE d'fhás cuimsitheach:

 1. 1. 75% ráta fostaíochta do mhná agus d'fhir idir 20-64 bliain d'aois faoi 2020 – a bhainfear amach trí phoist a fháil do níos mó daoine, go háirithe do mhná, do dhaoine óga, do dhaoine níos sine, do dhaoine atá oilte ag leibhéal íseal agus d'imircigh dhlíthiúla.
 2. 2. leibhéal oideachais níos fearr a bhaint amach – go háirithe:
  rátaí luathfhágála na scoilea laghdú faoi bhun 10%
  – oideachas tríú leibhéal (nó a choibhéis) arna chríochnú ag 40% ar a laghad de dhaoine atá 30-34 bliain d'aois
 3. 3. ar a laghad 20 milliún níos lú daoine i bpriacal daibhris nó eisiata shóisialta

> Gach sprioc ag leibhéal an AE

Barr

Conas a mhéadóidh an AE fás cuimsitheach?

Trí 2 threoir-thionscnamh:

 1. 1. Clár do phoist agus do scileanna nua
  • do dhaoine ar leith – cabhrú le daoine chun scileanna nua a fháil, iad féin a chur in oiriúint do mhargadh saothair atá ag athrú agus athrú rathúil gairmeacha beatha a dhéanamh
  • i dteannta a chéile – margaí saothair a nuachóiriú chun leibhéal fostaíochta a ardú, dífhostaíocht a laghdú, táirgiúlacht saothair a ardú agus inmharthanacht ár múnlaí sóisialta a áirithiú
 2. 2. Ardán Eorpach i gcoinne daibhris
  • comhtháthú críche, sóisialta agus geilleagrach a áirithiú
  • meas ar bhunchearta daoine a mbaineann daibhreas agus eisiamh sóisialta leo a ráthú, agus a chur ar a gcumas maireachtáil le dínit agus páirt ghníomhach a ghlacadh sa tsochaí
  • tacaíocht a shlógadh chun cabhrú le daoine imeascadh leis na pobail ina maireann said, cabhair agus oiliúint a fháil chun post a aimsiú agus rochtain a bheith acu ar leasanna sóisialta

Cabhraíonn forbairt réigiúnach agus infhesitíocht le fás cuimsitheach freisin trí difríochtaí idir réigiúin a laghdú agus trína áithriú go bhfaighidh gach cuid den AE tairbhí fáis.

> Gach treoir-thionscnamh Eoraip 2020

Barr

Cad ina thaobh gur gá fás cuimsitheach don Eoraip?

Fostaíocht

 • Tá fórsa saothair na hEorpa ag laghdú de bharr athraithe dhéimeagrafaigh - tá fórsa saothair níos lú ag tacú le líon daoine neamhghníomhacha atá i dul i méid.
 • Ní mór don AE a ráta iomlán fostaíochta a mhéadú. Tá an ráta fostaíochta íseal do mhná (63% i gcomparáid le 76% d'fhir idir 20-64 bliain d'aois) agus d'fhostaithe níos sine go háirithe, atá idir 55-64 bliain d'aois (46% i gcomparáid le 62% i SAM agus sa tSeapáin).
 • Oibríonn Eorpaigh uaireanta gearra – 10% níos lú ná a macasamhla Meiriceánacha nó Seapánacha.
 • D'ardaigh an ghéarchéim gheilleagrachdífhostaíocht na n-óg – os cionn 21% – agus de thoradh na géarchéime ba dheacra do dhaoine gan obair poist a fháil.

Scileanna

 • Tá timpeall 80 milliún duine ar bhunscileanna nó ar scileanna ísle san AE – atá ag baint tairbhe níos lú as foghlaim fad saoil ná daoine a bhfuil oideachas níos fearr acu.
 • Faoi 2020, beidh cáilíochtaí arda ag teastáil ó 16m post níos mó, agus beidh leibhéil scile ísle ag teastáil ó 12m post níos lú.
 • Is tábhachtaí ná riamh scileanna nua a fhorbairt agus tógáil orthu.

Daibhreas a chomhrac

 • Fiú roimh an ngéarchéim, bhí 80m duine i mbaol daibhris, ar a n-áirítear 19m páiste.
 • Ní thuilleann 8% de dhaoine atá ag obair dóthain airgid chun dul lastuas de líne an daibhris.

Barr