AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

Osallistava kasvu

Neljä eriväristä nauhaa sidottuina yhteen © iStockphoto

Osallistava kasvu tarkoittaa sitä, että

 • parannetaan EU:n työllisyysastetta – luodaan lisää ja parempia työpaikkoja erityisesti naisille, nuorille ja ikääntyneille työntekijöille
 • investoidaan osaamiseen ja koulutukseen ja autetaan näin kaikenikäisiä ihmisiä ennakoimaan tulevaa ja hallitsemaan muutoksia
 • uudistetaan työmarkkinoita ja hyvinvointijärjestelmiä
 • varmistetaan, että kasvusta hyötyvät EU:n kaikki osat.

Osallistavaa kasvua koskevat EU:n tavoitteet

 1. 1. Nostetaan 20–64-vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, ja pyritään erityisesti saamaan lisää naisia, nuoria, iäkkäitä työntekijöitä, matalan taitotason työntekijöitä ja laillisia maahanmuuttajia mukaan työelämään.
 2. 2. Parannetaan koulutustasoa seuraavin keinoin:
  – laskemalla koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus alle 10 prosenttiin
  – nostamalla korkea-asteen tai vastaavan tason tutkinnon suorittaneiden 30–34-vuotiaiden osuus vähintään 40 prosenttiin
 3. 3. Vähennetään vähintään 20 miljoonalla sellaisten ihmisten määrää, joita uhkaa köyhyys tai syrjäytyminen.

> EU-tavoitteet

Sivun alkuun

Miten EU edistää osallistavaa kasvua

EU edistää osallistavaa kasvua seuraavilla kahdella lippulaivahankkeella:

 1. 1. Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma
  • yksilötasolla: autetaan ihmisiä hankkimaan uusia taitoja, mukautumaan muuttuviin työmarkkinoihin ja vaihtamaan onnistuneesti ammattia
  • yhteiskunnan tasolla: uudistetaan työmarkkinoita niin, että entistä useammat ihmiset käyvät työssä, työttömyys vähenee, työvoiman tuottavuus paranee ja yhteiskuntamalliemme kestävyys turvataan.
 2. 2. Euroopan köyhyydentorjuntafoorumi
  • edistetään taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta
  • huolehditaan siitä, että köyhien ja syrjäytyneiden perusoikeuksia kunnioitetaan, jotta he voivat elää ihmisarvoista elämää ja osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan
  • kohdennetaan tukea toimiin, joilla autetaan ihmisiä integroitumaan ympäröivään yhteisöön, hankkimaan koulutusta, löytämään työtä ja hakemaan sosiaalietuuksia.

Lisäksi osallistavaa kasvua tuetaan kehittämällä EU:n eri alueita ja investoimalla niihin, sillä näin alueiden väliset erot pienenevät ja kasvu hyödyttää EU:n kaikkia osia.

> Eurooppa 2020 -lippulaivahankkeet

Sivun alkuun

Miksi EU:ssa tarvitaan osallistavaa kasvua

Työllisyys

 • EU:n väestörakenne muuttuu ja työvoima vähenee, ja entistä harvalukuisempi työssäkäyvä väestö joutuu elättämään yhä useampaa työelämän ulkopuolella olevaa.
 • EU:n kokonaistyöllisyyttä on parannettava. Erityisesti naisten ja ikääntyneiden työllisyys on alhainen: 20–64-vuotiaiden ikäryhmässä naisista on työssä 63 prosenttia kun taas miehistä 76 prosenttia, ja kaikista 55–64-vuotiaista työssä on vain 46 prosenttia (Yhdysvalloissa ja Japanissa 62 prosenttia).
 • Euroopassa vuotuinen työaika on lyhyt – 10 prosenttia lyhyempi kuin Yhdysvalloissa ja Japanissa.
 • Talouskriisin seurauksena nuorisotyöttömyys on lisääntynyt yli 21 prosenttiin ja työttömien on ollut entistäkin vaikeampaa löytää työtä.

Osaaminen

 • EU:ssa noin 80 miljoonalla ihmisellä on vain peruskoulutus tai ei sitäkään, ja he käyttävät hyväkseen mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen vähemmän kuin paremmin koulutetut.
 • Vuonna 2020 korkeaa koulutustasoa edellyttäviä työpaikkoja on 16 miljoonaa enemmän, kun taas heikosti koulutetuille sopivia työpaikkoja on 12 miljoonaa vähemmän.
 • Uusien taitojen hankkiminen ja kehittäminen on entistäkin tärkeämpää.

Köyhyyden torjunta

 • Jo ennen talouskriisiä köyhyysuhan alla eli 80 miljoonaa ihmistä, joista 19 miljoonaa oli lapsia.
 • Työssäkäyvistä 8 prosenttia ansaitsee niin vähän, että elää köyhyysrajan alapuolella.

Sivun alkuun