Приобщаващ растеж — икономика с високо ниво на заетост, благоприятстваща икономическото, социалното и т

Разноцветни ленти, завързани на общ възел © iStockphoto

Приобщаващ растеж означава:

 • повишаване на равнищата на заетост в Европа – повече и по-добри работни места, особено за жени, млади хора и възрастни хора
 • подпомагане на хората от всички възрасти да предвиждат и да се приспособяват към промените чрез инвестиции в уменията и обученията
 • модернизиране на пазарите на труда и социалните системи
 • гарантиране, че ползите от растежа достигат до всички части на ЕС

Някои от целите на ЕС за приобщаващ растеж са:

 1. 1. 75 % заетост за жените и мъжете на възраст между 20 и 64 години до 2020 г. – чрез намиране на работа на повече жени, легални мигранти, млади, възрастни и нискоквалифицирани хора
 2. 2. по-добра успеваемост в училище, и по-конкретно:
  намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 10 %
  40 % от хората на възраст между 30 и 34 години да имат завършено висше образование (или еквивалентно такова)
 3. 3. поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване хора

> Всички цели на равнище ЕС

Начало на страницата

Как ЕС ще засили приобщаващия растеж?

Чрез 2 водещи инициативи:

 1. 1. Програма за нови умения и работни места
  • за всеки поотделно – помощ при придобиване на нови умения, адаптиране към променящия се пазар на труда и успешна смяна на кариерата
  • за всички заедно – модернизиране на пазарите на труда за повишаване на равнищата на заетост, ограничаване на безработицата, увеличаване на производителността на труда и гарантиране на устойчивостта на нашите социални модели
 2. 2. Европейска платформа срещу бедността
  • гарантиране на икономическо, социално и териториално сближаване
  • гарантиране на спазването на основните права на хората, засегнати от бедността и социалното изключване, и осигуряване на възможности за тях да живеят достойно и да участват активно в обществото
  • подпомагане на хората да се интегрират в общностите, в които живеят, да си намерят курсове на обучение и работа и да получат достъп до социални обезщетения

Регионалното развитие и регионалните инвестиции също подпомагат приобщаващия растеж чрез намаляване на различията между регионите и гарантиране на разпределението на благата от растежа по всички краища на ЕС.

> Всички водещи инициативи на „Европа 2020“

Начало на страницата

Защо Европа се нуждае от приобщаващ растеж?

Трудова заетост

 • Работната ръка в Европа намалява вследствие на демографските промени – по-малък брой активно заети хора издържат по-голям брой неработещи хора.
 • ЕС трябва да увеличи общото си равнище на заетост. То е особено ниско при жените (63 % в сравнение със 76 % при мъжете на възраст 20-64 години) и при възрастните хора на възраст 55-64 години (46 % в сравнение със 62 % в САЩ и Япония).
 • Европейците работят по-малко часове на седмица – с 10 % по-малко от американците или японците.
 • Икономическата криза доведе до висока безработица сред младите – над 21 % – и затрудни намирането на работа за безработните.

Умения

 • В ЕС има около 80 милиона души с ниски квалификации, които се възползват по-малко от възможностите за учене през целия живот от по-образованите хора.
 • До 2020 г. ще се изисква висока квалификация за още 16 млн. работни места, а работните места, за които са достатъчни само основни умения, ще намалеят с 12 милиона.
 • Придобиването и развиването на нови умения е все по-важно.

Борба с бедността

 • Още преди кризата 80 млн. души бяха застрашени от бедност, в това число 19 млн. деца.
 • 8 % от работещите хора не печелят достатъчно, за да прехвърлят прага на бедността.

Начало на страницата