„Европа 2020“ накратко

„Европа 2020“ е десетгодишната стратегия на Европейския Съюз за растеж и заетост. Тя бе въведена през 2010 г., за да се създадат условия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Бяха определени пет основни цели, които ЕС да изпълни до края на 2020 г. Те са в сферата на заетостта, научноизследователската и развойна дейност, климата / енергетиката, образованието, социалното приобщаване и намаляването на бедността.

Напредъкът към целите на стратегията „Европа 2020“ се насърчава и наблюдава чрез европейския семестър, годишния цикъл на координация на икономическите и бюджетните политики в ЕС.

През март 2014 г. Комисията публикува съобщението Преглед на резултатите от стратегията „Европа 2020“ , в което е представен и напредъкът по отделните цели на стратегията .

Между май и октомври 2014 г. Комисията проведе обществена консултация относно стратегията и публикува резултатите в съобщение pdf - 178 KB [178 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) през март 2015 г.

През 2015 г. Съветът прие нов набор от интегрирани насоки — общи насоки за икономическите политики на държавите членки и на Съюза и насоки за политиките за заетост на държавите членки, които заменят интегрираните насоки от 2010 г.


Вижте също:

 

Начало на страницата