Εμβληματικές πρωτοβουλίες

Μια σειρά από επτά πολύχρωμα στιλό © iStockphoto

Η Ευρώπη έχει βρει νέους μοχλούς για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Τα προβλήματα των τομέων αυτών αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των 7 εμβληματικών πρωτοβουλιών.

Για κάθε τέτοια πρωτοβουλία οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Τις περισσότερες από τις πρωτοβουλίες αυτές παρουσίασε η Επιτροπή το 2010.