AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Andra verktyg för tillväxt och jobb

Två EU-flaggor i miniatyr© iStockphoto

EU:s olika strategier och instrument måste användas effektivare om vi ska kunna nå Europa 2020-målen. Det gäller bland annat övergripande strategier och instrument som

 • den inre marknaden DeutschEnglishfrançais
 • EU:s budget DeutschEnglishfrançais(inklusive den regionala utvecklingsfonden och social- och sammanhållningsfonderna)
 • utrikespolitiska instrument.

Fördjupa den inre marknaden

Tillväxt och jobb är beroende av välfungerande, sammankopplade marknader där konkurrensen och konsumenternas efterfrågan stimulerar företagande och innovation.

Flera hinder måste fortfarande bort:

 • flaskhalsar för verksamhet över gränserna
 • dåligt sammankopplade nät
 • skiftande tillämpning av inremarknadsreglerna
 • det förvirrande rättsläget på grund av att det finns 27 olika regelverk för vissa transaktioner.

Det krävs också insatser för att förbättra tillgången till den inre marknaden för småföretagen och för att stimulera företagandet, exempelvis genom att

 • förenkla bolagsrätten (konkursförfaranden, stadga för privata aktiebolag osv.)
 • låta företagare börja om på nytt efter ett misslyckande.

Konsumenterna bör också enkelt och med förtroende kunna köpa varor och tjänster från andra EU-länder, särskilt på nätet.

Till början

Investera i tillväxt

Finanskrisen har starkt påverkat näringslivets och statens kapacitet att finansiera investerings- och innovationsprojekt. För att nå sina Europa 2020-mål måste EU ha

 • ett regelverk som garanterar effektiva och säkra finansmarknader
 • innovativa instrument för finansiering av nödvändiga investeringar, inklusive offentlig–privata partnerskap.

Dessa långsiktiga tillväxtprioriteringar har tagits upp i kommissionens förslag till EU:s nästa fleråriga budgetplan för 2014–2020.

Idag står Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och sammanhållningsfonden för drygt en tredjedel av EU:s totala budget.

Tack vare fonderna kan man se till att pengarna investeras på bästa sätt till stöd för smart och hållbar tillväxt för alla.

EU-stödet går bland annat till

 • fler och bättre jobb
 • utveckling av ny teknik
 • spjutspetsforskning
 • snabbt internet
 • smarta transport- och energinät
 • energieffektivitet och förnybara energikällor
 • näringslivsutveckling
 • kompetensutveckling.

Till början

Utrikespolitiska instrument

För att främja tillväxten måste EU uppmuntra handel på öppna och rättvisa världsmarknader inom ramen för ett internationellt regelverk. EU ska arbeta för

 • externa aspekter av olika inhemska EU-strategier (t.ex. energi, transport, jordbruk och FoU)
 • handel och internationell makroekonomisk samordning
 • ett handlingskraftigt och effektivt deltagande i internationella forum, t.ex. G20, för att forma den framtida ekonomiska världsordningen.

EU vill också bygga strategiska partnerskap med tillväxtekonomierna för att diskutera frågor av gemensamt intresse, verka för samarbete om reglering och liknande frågor och lösa bilaterala tvistefrågor. Kommissionen lade därför fram en ny handelsstrategi i november 2010.

EU arbetar redan för ett verkligt partnerskap med utvecklingsländerna för att bidra till att utrota fattigdomen, främja tillväxt och uppnå millennieutvecklingsmålen.

Till början